แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

53. นรกคืออะไร

ตามความเชื่อของเรา เราเรียกสภาพการถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไปว่า “นรก” ผู้ใดก็ตามที่มองเห็นความรักชัดเจนเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า  แต่ไม่ต้องการความรักนี้ เขาก็ตัดสินใจที่จะมีสภาพนรกนี้อย่างอิสระเอง (1033-1036)

 

พระเยซูเจ้าผู้ทรงทราบว่านรกเป็นเช่นไร ได้ตรัสถึงนรกว่า “ความมืดภายนอก” (มธ 8:12) ในความรู้สึกนึกคิดของคนทางตะวันตก มักพูดถึงนรกที่หนาวเย็นมากกว่าร้อน เป็นสภาพความเข้มงวดร้ายแรง และการถูกแยกอย่างสิ้นหวัง ออกจากทุกสิ่งที่สามารถนำความช่วยเหลือ การปลดปล่อย ความชื่นชมยินดี และความบรรเทามาสู่ชีวิตของผู้นั้นได้ 161-162