แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

 50. มนุษย์มีบทบาทอย่างไรในพระอารักขญาณของพระเจ้า 

ความสมบูรณ์ของสิ่งสร้าง โดยผ่านทางพระอารักขญาณของพระเจ้านั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกินความสามารถของเรา    พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ร่วมมือในการทำให้สิ่งสร้างเกิดความสมบูรณ์ (307-308)

 

มนุษย์อาจปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าได้ แต่มนุษย์ทำได้ดีกว่านั้น หากยอมเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระเจ้า คุณแม่เทเรซา ตลอดชีวิตของท่าน ท่านพยายามคิดในแนวทางนี้คือ “ฉันเป็นเพียงดินสอแท่งเล็ก ๆ ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์อาจตัดหรือเหลาดินสองแท่งนี้ พระองค์อาจเขียนหือวาดสิ่งใดในเวลาที่พระองค์ต้องการ หากผลงานการเขียนหรือวาดรูปออกมาดี เราไม่ได้ยกย่องดินสอหรือวัสดุที่ใช้ แต่ยกย่องผู้ที่ใช้มัน” แม้พระเจ้าทรงทำงานกับเราและโดยผ่านทางเรา แต่เราต้องไม่หลงผิดคิดว่าผลงานของพระเจ้านั้นเป็นความคิด การวางแผน และการกระทำของเรา พระเจ้าไม่จำเป็นต้องอาศัยการงานของเรา แต่พระองค์จะทรงขาดบางสิ่งบางอย่างไป หากเราไม่กระทำสิ่งนั้น