แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

44. ใครสร้างโลก

พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงอยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่ ทรงสร้างโลกจากความว่างเปล่า และทรงเรียกให้ทุกสิ่งอุบัติขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้า และคงเป็นอยู่ต่อไป เพราะพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น (290-292, 316)

 

อาจกล่าวได้ว่า การสร้างโลกเป็น “ผลงานร่วมกัน” ของพระเจ้า พระตรีเอกภาพ พระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้าง ทรงสรรพานุภาพ พระบุตรทรงเป็นความสำคัญและหัวใจของโลก “ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์” (คส 1:16) เมื่อเราได้เรียนรู้จักพระคริสตเจ้าแล้วเท่านั้น เราจึงค้นพบได้ว่าเพราะเหตุใดโลกจึงดี และเข้าใจว่าโลกมีจุดหมายปลายทางคือ  ความจริง ความดีงาม และความงดงามของพระเจ้า พระจิตเจ้าทรงรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน พระองค์ทรงเป็นผู้หนึ่งซึ่ง “ให้ชีวิต” (ยน 6:63)

 

ปฐมกาล (GENESIS)

(ภาษากรีก แปลว่า ถิ่นที่มาดั้งเดิม  การเริ่มต้น) 

เป็นหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ 

ซึ่งบรรยายถึงที่มาของสรรพสิ่ง การสร้างโลกและมนุษย์