แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

43. โลกเป็นผลผลิตของความบังเอิญหรือ 

ไม่ ผู้ทรงก่อให้เกิดโลกคือพระเจ้า ไม่ใช่ความบังเอิญ โลกมิได้เป็นผลของพลังที่ “ไร้จุดมุ่งหมาย”  ทั้งในกำเนิดของโลก ระเบียบภายในโลก และจุดหมายที่โลกเกิดขึ้น (295-301, 317-318, 320)

 

คริสตชนเชื่อว่าพวกเขาสามารถอ่านฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ในการสร้างของพระองค์ บรรดานักวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวว่าโลกเกิดขึ้นโดยบังเอิญ อันเป็นกระบวนการที่ปราศจากความหมายและจุดมุ่งหมายใด ๆ ดังนั้น ในปี  ค.ศ 1985  สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 จึงทรงชี้ให้เห็นและตรัสตอบว่า “การพูดถึงเรื่องความบังเอิญของจักรวาล ซึ่งปรากฎให้เห็นว่ามีการจัดการองค์ประกอบที่ซับซ้อน และมีจุดหมายที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตของจักรวาลนั้น ก็เท่ากับว่าปฏิเสธที่จะค้นหาความหมายคำอธิบายเรื่องราวของโลก อย่างที่ปรากฏให้เราเห็น 49

 

“พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นดีมาก”

ปฐมกาล 1:31

 

บรรดาต้นไม้และดวงดาวต่าง ๆ จะสอนท่าน

ในสิ่งซึ่งท่านไม่เคยได้เรียนรู้จากครูอาจารย์ 

นักบุญเบอร์นาร์ด แห่งแคลร์โวซ์

(1090-1153 ผู้ร่วมก่อตั้งคณะฤาษี Cistercien)

 

ใครเล่าจะสามารถฝ่าฝืนกฏอันยิ่งใหญ่ของจักรภพทั้งปวง อันเกิดจากพระปรีชาญาณของพระเจ้า ใครเล่าจะไม่พิศวง เมื่อสังเกตธรรมชาติที่ออกแบบโดยสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่

นิโคลัส  คอปเปอร์นิคัส

(1473-1543  นักธรรมชาติวิทยา และดาราศาสตร์)