แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

36. การใช้เหตุผลทางตรรกะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเดียว สามพระบุคคล  

ไม่ได้  ความจริงที่ว่า มีสามพระบุคคล (พระตรีเอกภาพ) ในพระเจ้าหนึ่งเดียวนั้น เป็นธรรมล้ำลึก โดยทางพระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นที่เราจะทราบได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระตรีเอกภาพ สามพระบุคคล (237)

 

มนุษย์ไม่สามารถอนุมานสรุปความจริงเรื่องพระตรีเอกภาพ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเดียวสามพระบุคคลได้ด้วยวิธีการตามเหตุผลของตนเอง อย่างไรก็ตาม มนุษย์ยอมรับว่าธรรมล้ำลึกนี้มีเหตุผลถูกต้อง เมื่อพวกเขายอมรับการเผยแสดงของพระเจ้าในพระเยซูคริสตเจ้า หากพระเจ้าทรงอยู่พระองค์เดียว และโดดเดี่ยว พระองค์ก็ไม่สามารถรักได้ตั้งแต่นิรันดร เมื่อเราได้รับความสว่างจากพระเยซูเจ้า เราพบว่าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (เช่น  ปฐก 1:2; 18:2 ; 2 ซมอ 23:2) มีร่องรอยของพระเจ้า สามพระบุคคลอยู่แล้วและแม้แต่ในสิ่งสร้างทั้งมวล