แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

28. บทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวก กล่าวไว้อย่างไร

       ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ

       ทรงเนรมิตฟ้าดิน

       ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า

        องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

        ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า

        ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรมจารี

        ทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัส ปิลาต

        ทรงถูกตรึงการเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้

        เสด็จสู่แดนมรณะ

       วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพ จากบรรดาผู้ตาย

       เสด็จสู่สวรรค์

       ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดา ผู้ทรงสรรพานุภาพ

       แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

       ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า

        พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล

        ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์

        การอภัยบาป    การกลับคืนชีพของร่างกาย

และชีวิตนิรันดร อาแมน

 

จงรักพระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ  

สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน”

มาระโก 12:19-20

 

ลัทธิพระเจ้าองค์เดียว (MONOTHEISM)

(ภาษากรีก monos คนเดียว และ theos  พระเจ้า  คือข้อความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าองค์เดียว) เป็นคำสอนที่ว่า   พระเจ้ามีลักษณะเฉพาะ สมบูรณ์ เป็นส่วนบุคคล และเป็นสิ่งสูงสุดของทุกสิ่ง ศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ ศาสนายูดา ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

 

ยาเวห์ (YHWH/YAHWEH)

พระนามที่สำคัญที่สุดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ พระธรรมเดิม (อพย 3:14) ซึ่งสามารถแปลได้ว่า “เราเป็นผู้ที่เราเป็น”  ทั้งสำหรับชาวยิว และสำหรับคริสตชนก็เช่นกัน เป็นการเรียกขานพระเจ้าพระองค์เดียวของโลกทั้งมวล พระผู้สร้างของพวกเขา ผู้ปกปักรักษา ผู้ร่วมทำสัญญา ผู้กอบกู้จากการเป็นทาสในอียิปต์ ผู้พิพากษา และผู้ไถ่กู้