แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

22.    บุคคลจะแสดงออกถึงความเชื่ออย่างไร 

ผู้มีความเชื่อแสวงหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และพร้อมที่จะเชื่อทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เอง (เปิดเผย) ต่อเขา (150-152) 

 

เมื่อบุคคลเริ่มต้นมีความเชื่อ บ่อยครั้งมีความรู้สึกหวั่นไหว หรือความไม่สบายใจ รู้สึกว่าโลกที่มองเห็นได้ และสรรพสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิต เขารู้สึกว่าได้สัมผัสกับความเร้นลับ และตามรอยที่นำเขาไปถึงการประทัยอยู่ของพระเจ้า เขาค่อย ๆมีความมั่นใจที่จะพูดถึงพระเจ้า และในที่สุด ตัวเขาเองเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่างอิสระ ในพระวรสารนักบุญยอห์นกล่าวว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า พระบุตรเพียงพระองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดานั้นทรงเปิดเผยให้เรารู้” (ยน 1:18 ) นี่คือเหตุผลที่เราต้องมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า หากเราต้องการทราบว่าพระเจ้าทรงปรารถนาสื่อสารสิ่งใดกับเรา ดังนั้น ความเชื่อจึงหมายถึงการยอมรับองค์พระเยซูเจ้า และวางจุดมุ่งหมายตลอดทั้งชีวิตไว้กับพระองค์

 

เราเชื่ออะไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นอีก คือเราเชื่อใคร

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

28 พฤษภาคม 2006

 

บทข้าพเจ้าเชื่อ (CREED)

( ภาษาลาติน credo ข้าพเจ้าเชื่อ) คำแรกของบทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวก เป็นชื่อของบทยืนยันความเชื่อหลายบทของพระศาสนจักร ซึ่งรวบรวมเนื้อหาหลักความเชื่อ เป็นบทสรุปที่เชื่อถือได้