แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

21. ความเชื่อคืออะไร

ความเชื่อ เป็นความรู้และความไว้วางใจ มีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ คือ

- ความเชื่อเป็นพระพรแท้จริงของพระเจ้า ซึ่งเราได้รับ เมื่อเราวอนขออย่างร้อนรน

- ความเชื่อเป็นอานุภาพเหนือธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราต้องการบรรลุถึงการช่วยให้รอดพ้น

- ความเชื่อเรียกร้อง น้ำใจอิสระ และความเข้าใจที่ชัดเจนของบุคคล เมื่อเขายอมรับการเชื้อเชิญของพระเจ้า 

- ความเชื่อเป็นความมั่นใจแน่นอน เพราะพระเยซูเจ้าทรงรับประกัน

- ความเชื่อยังไม่สมบูรณ์ หากไม่นำไปปฏิบัติด้วยความรัก

- ความเชื่อเติบโตขึ้น เมื่อเรารับฟังและเอาใจใส่ต่อพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้น และเข้าสู่การแลกเปลี่ยนสนทนากับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวาในการอธิษฐานภาวนา

- ความเชื่อทำให้เราได้ลิ้มรสความปิติยินดีล่วงหน้าในสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ (153-165, 179-180,183-184 )

 

หลายคนกล่าวว่าความเชื่อนั้นไม่เพียงพอสำหรับพวกเขา พวกเขาต้องการรู้ด้วย  คำว่า “เชื่อ” มีความหมายสองประการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากนักโดดร่มถามเจ้าหน้าที่สนามบินว่า “ร่มชูชีพนี้พับเก็บถูกต้องหรือไม่” และเขาตอบอย่างไม่ใส่ใจว่า “อืม ผมเชื่อว่าอย่างนั้น” คำตอบนี้ย่อมไม่เพียงพอสำหรับเขา เขาต้องการรู้แน่ชัด เพื่อความมั่นใจ หากเขาขอให้เพื่อนเก็บร่มชูชีพให้ และเพื่อนของเขาจะตอบกลับมาว่า “ใช่ ผมเป็นคนเก็บเอง” นักโดดร่มก็จะตอบว่า “ผมเชื่อคุณ” ความเชื่อนี้เป็นมากกว่าความรู้ คือความเชื่อมั่น ความเชื่อเช่นนี้ทำให้อับราฮัมเดินทางไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญาโดยทันที ความเชื่อทำให้บรรดามรณสักขียืนหยัดอย่างมั่นคงจนถึงความตาย และทุกวันนี้ ความเชื่อยังค้ำจุนบรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง ความเชื่อนี้มีอิทธิพลครอบคลุมตัวบุคคลทั้งหมด

 

ความเชื่อแสวงหาความเข้าใจ

นักบุญอัลแชล์ม แห่งแคนเทอเบอรี 

(1033/34-1109 นักปราชญ์ของพระศาสนจักร นักเทวศาสตร์คนสำคัญในยุคกลาง)

 

ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อ หากไม่เห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะเชื่อ

นักบุญโทมัธ อโควนัส (1225-1274)

 

ความเชื่อโดยแก่นแท้แล้ว คือการยอมรับความจริง ซึ่งเหตุผลของเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ ความเชื่อจำเป็นต้องมีการเป็นประจักษ์พยาน

บุญราศี จอห์น เฮนรี่ นิวแมน

( 1801-1890 หลังจากกาพกลับใจ ท่านได้เป็นพระคาร์ดินัลในพระศาสนจักรคาทอลิก นักปรัชญา และนักเทวศาสตร์ของอังกฤษ) 

 

การเชื่อในพระเจ้า หมายถึงการตระหนักว่าความจริงของโลกนั้นยังไม่ปรากฎทั้งหมด การเชื่อในพระเจ้าหมายถึงการตระหนักว่าชีวิตมีความหมาย

ลุควิค วิทเจนสไตน์ (1889-1951นักปรัชญา ชาวออสเตรีย)