แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

9. พระเจ้าทรงแสดงอะไรแก่เราเกี่ยวกับพระองค์เอง เมื่อทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาให้เรา 

ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าทรงแสดงความรักเมตตาอย่างสุดซึ้งแก่เรา (65-66,73)

 

โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าผู้ที่เรามองไม่เห็น ได้กลายเป็นพระเจ้าที่เรามองเห็นได้ พระองค์ทรงกลายเป็นมนุษย์เหมือนเรา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงรักเรามากเพียงใด พระองค์ทรงรับแบกภาระทั้งหมดของเราไว้ ทรงดำเนินไปกับเราในทุกเส้นทาง ทรงอยู่กับเราเมื่อเราถูกทอดทิ้ง ในความทุกข์ทรมาน ในความกลัวตาย พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น เมื่อเราไม่สามารถก้าวต่อไปได้อีกแล้ว เพื่อทรงเปิดประตูาเข้าสู่ชีวิตให้แก่เรา   314