foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าคิดผิด


    21ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าคิดเช่นนี้ แต่เขาคิดผิด
    ความชั่วร้ายทำให้เขาตาบอด
    22เขาไม่รู้แผนการเร้นลับของพระเจ้าr
    เขาไม่หวังว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนความศักดิ์สิทธิ์
    เขาไม่เชื่อว่าพระองค์จะประทานรางวัลแก่ผู้ดำเนินชีวิตไร้ตำหนิ
    23โดยแท้จริงแล้ว พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นอมตะ
    พระองค์ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์แห่งพระธรรมชาติsของพระองค์
    24แต่เพราะความอิจฉาของปีศาจt ความตายจึงเข้ามาในโลก
    ผู้ที่อยู่ฝ่ายปีศาจก็จะประสบความตาย