foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ชีวิตหน้าของคนดีเปรียบเทียบกับชีวิตหน้าของคนชั่ว


3.    1วิญญาณของผู้ชอบธรรมอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าa
    ความทุกข์ทรมานใดๆจะทำร้ายเขาไม่ได้
    2ในสายตาของคนโฉดเขลา ความตายของผู้ชอบธรรมดูเหมือนเป็นการสิ้นสุด
    การจากโลกนี้ไปถูกคิดว่าเป็นหายนะ
    3การที่เขาพรากจากเราไปดูเหมือนเป็นการสูญสิ้น
    แต่แท้จริงแล้ว เขาอยู่ในสันติสุขb
    4แม้ในสายตาของมนุษย์ เขาดูเหมือนว่าถูกพระเจ้าลงโทษ
    แต่เขาก็มีความหวังเต็มเปี่ยมว่าจะได้ชีวิตอมตะc
    5เขาต้องทนทุกข์เพียงเล็กน้อย
แต่จะได้รับบำเหน็จใหญ่หลวง
    เพราะพระเจ้าทรงทดลองdเขา
และทรงพบว่าเขาเหมาะสมกับพระองค์
6พระองค์ทรงทดลองเขาเหมือนทรงหลอมทองในเบ้า
พอพระทัยรับเขาเป็นเสมือนเครื่องบูชา
7ในวาระที่พระองค์เสด็จมาe เขาจะส่องแสงรุ่งโรจน์
เขาจะเป็นเหมือนประกายไฟที่ไหม้ไปทั่วกองฟางf
8เขาจะตัดสินนานาชาติ และมีอำนาจปกครองประชาชาติ
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงครองราชย์เหนือเขาตลอดไป
9บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์จะเข้าใจความจริงg
บรรดาผู้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ในความรักh
เพราะพระเจ้าทรงความรักมั่นคงและทรงพระเมตตาต่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
และเสด็จมาช่วยเหลือผู้ที่ทรงเลือกสรร
10ส่วนผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับโทษสมกับความคิดของเขา
เพราะเขาดูถูกผู้ชอบธรรมi และทอดทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้า
11ผู้ที่ดูหมิ่นปรีชาญาณและการอบรมสั่งสอนj ย่อมไม่มีความสุข
เขาไม่ได้รับตามที่เขามุ่งหวัง
ความเหน็ดเหนื่อยของเขาก็ไร้ผล
กิจการของเขาก็ไร้คุณค่า
12ภรรยาของเขาก็โฉดเขลา
บุตรของเขาก็เลวทราม
เชื้อสายของเขาก็ถูกสาปแช่ง