foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ผู้ชอบธรรมที่ตายก่อนเวลาอันควรe


    7ผู้ชอบธรรม แม้ตายก่อนเวลาอันควร ก็จะได้พักผ่อน
    8วัยชราที่น่านับถือไม่ใช่การมีอายุยืน
    หรือวัดได้ด้วยจำนวนปี
    9ความรอบรู้เป็นเสมือนผมหงอกสำหรับมนุษย์
    ชีวิตไร้มลทินเป็นเสมือนวัยชราที่ยืนยาว
    10ผู้ทำตนให้พระเจ้าโปรดปราน เป็นที่รักของพระองค์
    เขามีชีวิตอยู่ในหมู่คนบาป พระองค์จึงทรงยกเขาไปf
    11พระองค์ทรงช่วงชิงเขาไป เพื่อความชั่วร้ายจะไม่ทำให้ความคิดของเขาไขว้เขว
    หรือความหลอกลวงจะไม่ทำให้จิตใจของเขาหลงไป
    12เพราะความชั่วยั่วใจ ทำให้ความดีมัวหมอง
    ตัณหาทำให้คนที่ไม่รู้จักต่อต้านมีจิตใจปั่นป่วน
    13ผู้ชอบธรรมบรรลุถึงความดีบริบูรณ์ในระยะเวลาสั้น
    ประหนึ่งว่าเขาได้ทำงานมานานปี
    14ชีวิตของเขาเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
    พระองค์จึงทรงรีบยกเขาไปgให้พ้นจากสภาพแวดล้อมที่ชั่วร้าย
    คนอื่นๆh มองเห็น แต่ไม่เข้าใจ
    ไม่ยอมไตร่ตรองเรื่องนี้
    15เพราะพระเจ้าทรงความรักมั่นคงและทรงพระเมตตาบรรดาผู้ที่ทรงเลือกสรร
    และเสด็จมาช่วยเหลือผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
    16ผู้ชอบธรรมที่ตายแล้วตัดสินลงโทษคนอธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่
    คนเยาว์วัยที่บรรลุถึงความดีบริบูรณ์ในระยะเวลาสั้นกล่าวโทษคนอธรรมที่มีชีวิตยืนยาว
    17คนอธรรมจะเห็นวาระสุดท้ายของผู้มีปรีชา
    แต่จะไม่เข้าใจแผนการที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับผู้มีปรีชา
    ไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทรงนำเขาไปสู่ที่ปลอดภัย
    18คนอธรรมเห็นและจะดูหมิ่น
    แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพระสรวลเยาะเย้ยเขา
    19ในที่สุด เขาจะเป็นศพน่ารังเกียจ
    เป็นที่เยาะเย้ยในหมู่ผู้ตายตลอดไปi
    เพราะพระองค์จะทรงเหวี่ยงเขาจนหัวทิ่ม พูดสิ่งใดไม่ทัน
    พระองค์จะทรงเขย่าเขาให้สะเทือนจนถึงรากฐาน
    เขาจะพินาศไปโดยสิ้นเชิง
    จะจมอยู่ในความทุกข์
    และจะไม่มีผู้ใดระลึกถึงเขาอีกเลย