foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ผู้แสวงหาปรีชาญาณย่อมได้พบปรีชาญาณg


    12ปรีชาญาณแจ่มใส ไม่มัวหมอง
    ผู้รักปรีชาญาณก็จะแลเห็นได้โดยง่าย
    ผู้แสวงหาปรีชาญาณก็จะพบ
    13ปรีชาญาณแสดงตนให้เป็นที่รู้จักอยู่แล้วก่อนที่ผู้ใดจะปรารถนา
    14ผู้ลุกขึ้นแสวงหาปรีชาญาณตั้งแต่รุ่งอรุณจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย
    เขาจะพบปรีชาญาณนั่งอยู่หน้าประตูบ้าน
    15การไตร่ตรองถึงปรีชาญาณเป็นความรอบรู้อย่างสมบูรณ์
    ผู้ตั้งตาคอยปรีชาญาณจะพ้นความกังวลโดยเร็ว
    16ปรีชาญาณจะเดินไปแสวงหาผู้สมควรได้รับด้วย
    แสดงตนอย่างอ่อนโยนแก่เขาตามทาง
    ไปพบเขา ไม่ว่าเขากำลังคิดจะทำสิ่งใดh
    17 i ปรีชาญาณเริ่มต้นเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งต้องการเรียนรู้อย่างจริงใจj
    ผู้สนใจจะเรียนรู้คือผู้รักปรีชาญาณ
    18ผู้รักปรีชาญาณย่อมปฏิบัติตามธรรมบัญญัติk
    ผู้เชื่อฟังธรรมบัญญัติย่อมได้รับการรับรองว่าจะมีชีวิตอมตะl
    19ชีวิตอมตะทำให้เราอยู่ใกล้ชิดพระเจ้า
    20ผู้ปรารถนาปรีชาญาณจะบรรลุถึงอำนาจปกครอง
    21ดังนั้น บรรดาผู้มีอำนาจปกครองประชาชน
ถ้าท่านชื่นชอบที่จะได้ครองบัลลังก์และทรงคทา   
ท่านต้องให้เกียรติปรีชาญาณ
แล้วท่านจะครองราชย์ตลอดไปm