กษัตริย์ซาโลมอนทรงอธิบายปรีชาญาณ


    22ข้าพเจ้าจะอธิบายว่าปรีชาญาณคืออะไร เกิดขึ้นอย่างไร
    ข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังความลับnเรื่องปรีชาญาณ
    แต่จะค้นหาความเป็นมาตั้งแต่ต้น
    และจะเปิดเผยให้รู้ชัดเจนว่าปรีชาญาณคืออะไร
    โดยไม่หันเหไปจากความจริง
    23ข้าพเจ้าจะไม่ร่วมทางไปกับความอิจฉาที่ทรมานใจ
    เพราะความอิจฉาไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับปรีชาญาณ
    24ผู้มีปรีชาจำนวนมากเป็นความรอดพ้นของโลก
    กษัตริย์ที่ทรงปรีชาเป็นความรุ่งเรืองมั่นคงของประชากร
    25ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงยอมให้ถ้อยคำของข้าพเจ้าสั่งสอนท่าน
    แล้วท่านจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน