แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เครื่องหมายแสดงของพระสันตะปาปา (Pontifical Insignia)
มาลาสูงและไม้เท้า เครื่องประดับศีรษะของผู้อภิบาล
รวมถึงผู้ร่วมงานเป็นเครื่องหมายของพระสังฆราช


    พระสันตะปาปาเป็นบุคคลที่เป็นเสมือนสะพานระหว่างประชาชน (มาจากภาษาละติน Pons) พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระฉบับแบบที่ดีที่สุดของพระสันตะปาปา เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ พระองค์จึงทรงรวมพระเจ้ากับมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระสัญญาใหม่ อาศัยศีลบวช บรรดาพระสังฆราชผู้สืบทอดตำแหน่งจากอัครสาวกปฏิบัติหน้าที่แห่งการเป็นคนกลางในนามของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นสงฆ์สูงสุดในบรรดาพระสังฆราช พระสันตะปาปาเป็นผู้นำสูงสุดในฐานะที่ทรงเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากนักบุญเปโตรและเป็นผู้แทนของพระเยซู

    เครื่องหมายที่พระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราชใช้ คือ กางเขนที่หน้าอกและแหวน ระหว่างพิธีการอันสง่างาม พวกท่านใช้เครื่องหมายประจำตำแหน่ง คือ มาลาสูง และไม้เท้าที่ได้รับจากพิธีอภิเษกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพระสังฆราช
    มาลาสูง เป็น “เครื่องประดับศีรษะ” ต้นกำเนิด MITRE มาจากกรีก เป็นแถบผ้าปิดศีรษะเพื่อกันไม่ให้ผมมาปิดใบหน้าหรือมงกุฏ ในพันธสัญญาเดิม ปุโรหิตและสงฆ์จะสวมผ้าโพกศีรษะประดับด้วยดอกไม้สีทองซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการอภิเษก (1) มาลาสูงแบบคริสต์ กำเนิดมาจากแถบผ้าปิดศีรษะด้วยผ้าคลุมศีรษะ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาหลายสมัย แต่จากสมัยเริ่มแรกใช้สำหรับพระสังฆราช มาลามีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมและมียอดแหลม มาลาในแรกๆ ต่ำกว่าสมัยปัจจุบัน ระหว่างยุคบาร็อค นิยมทำมาลาให้สูงขึ้นและในปัจจุบันมีการลดและเพิ่มสัดส่วนตามความเหมาะสม
    ไม้เท้า เพื่อแสดงตำแหน่งผู้นำงานอภิบาล เป็นเครื่องหมายแสดงที่เฉพาะตัวที่สุดของการเป็นผู้แทนของพระศาสนจักรและชุมชนของท่าน แสดงถึงการประทับอยู่ของชุมพาบาลแสนดี คำว่าไม้เท้า “Crook” มาจากคำว่า “Crochet” การใช้ขอเกี่ยว มีขอเกียวตรงปลาย ในระยะแรกๆเป็นเหมือนไม้เท้าของคนเลี้ยงแกะ มีลักษณะงอตอนปลายเพื่อใช้เป็นตะขอเกี่ยวคอแกะได้ พร้อมกับมีร่องที่คนเลี้ยงแกะขว้างดินหรือหินไปที่แกะที่หลงทาง เช่นเดียวกับสัตว์ที่มาฆ่าแกะ ตั้งแต่พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงถือไม้เท้าซึ่งมียอดเป็นกางเขนโค้ง อันเป็นสัญลักษณ์ถึงพันธกิจที่รวบรวมแกะที่กระจัดกระจายของพระเจ้า (2) ไม้เท้าและมาลาสูงสงวนไว้สำหรับพระสังฆราชเท่านั้น แต่มอบให้อธิการอาราม ระหว่างที่ทำพิธีอวยพร เพราะพวกท่านอยู่ในตำแหน่งของพระคริสต์ในหมู่คณะของพวกท่าน
    เสื้อคลุมของพระสันตะปาปา (Pallium) สืบมรดกจากเสื้อของข้าราชการชั้นสูงของโรม เป็นแผ่นเหรียญของพระสันตะปาปาหรือพระอัครสังฆราช เป็นแถบผ้าขนสัตว์สีขาวที่สวมรอบคอเหนือกาซูลาคล้ายปลอกคอ ธง 2 อันที่ห้อยลงมาจากปลอกคอที่มีลักษณะกว้างนี้ ด้านหนึ่งอยู่ข้างหนึ่ง อีกด้านหนึ่งอยู่ข้างหลัง ปักกางเขนสีดำ 6 อันที่ช่องว่างบนแถบผ้าขนสัตว์


1.อพย.39.28,30-31,ลนต.8.9
2.ยน.11.52