แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Oils)
เมื่อเราได้รับการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาอยู่ในดวงใจของเรา


K71.zoom.aในทุกยุคบ่อยครั้ง มนุษย์ทั้งชายและหญิงใช้น้ำหอมและขี้ผึ้ง พระคัมภีร์กล่าวถึงน้ำมันเป็นเครื่องหมายของความชื่นชมยินดีที่ทำให้ใบหน้าฉายแสงได้ (สดด.104.15)
การเจิมด้วยน้ำมัน เป็นเครื่องหมายถึงการที่พระเจ้าเลือกสรรแต่งตั้งบุคคลให้มีบทบาทเป็นกษัตริย์ พระสงฆ์หรือประกาศก วัตถุและอาคารได้รับการเสกด้วยน้ำ ตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ของผู้ที่ได้รับเจิม คือ พระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เป็นตัวอย่าง สองคำ ในภาษาฮีบรูและภาษากรีก สำหรับพระเยซูคือ กษัตริย์ สมณะชั้นสูงและประกาศก ดังในบทเพลงสดุดีกล่าวว่า “พระองค์ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดความอธรรม ฉะนั้น พระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดียิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์ท่าน (สดด.45.7)

น้ำมันคือเครื่องหมายของความชื่นชมยินดีและความงดงาม ของการทำให้ศักดิ์สิทธิ์ แต่น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ยังเป็นขี้ผึ้ง (น้ำมันที่เรากำลังกล่าวถึง) ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวดและเพิ่มกำลังให้นักมวยปล้ำ ทำให้พวกเขาหายเจ็บปวด จากเครื่องหมายต่างๆ นี้ พระศาสนจักรกล่าวถึงน้ำมัน 3 ชนิด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นน้ำมันศักดิ์สิทธิ์
1) น้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน ให้พลังแห่งพระจิตแก่ผู้ที่จะรับศีลล้างบาปและกลายเป็นนักสู้ของพระคริสตเจ้าในการต่อต้านความชั่ว
2) น้ำมันสำหรับเจิมคนไข้ คือ เครื่องหมายแสดงภายนอก (สาร) ที่ใช้สำหรับศีลเจิมคนป่วยโดยเจิมคนป่วยเหมือนเป็นขี้ผึ้ง ที่หน้าผากและที่ฝ่ามือ เพื่อบรรเทาความเจ็บป่วยด้วยการประทับอยู่ของพระจิต
3) น้ำมันคริสมา คือ น้ำมันหอมที่ใช้สำหรับเจิมเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากรับศีลล้างบาป มีการเจิมน้ำมันที่ศีรษะของบุตรคนใหม่ของพระเจ้า ระหว่างพิธีศีลกำลัง มีการทำเครื่องหมายกางเขนที่หน้าผากระหว่างการบวชพระสังฆราช มีการเจิมน้ำมันที่ศีรษะของพระสังฆราชใหม่ เช่นเดียวกัน มีการเจิมน้ำมันที่มือของพระสงฆ์บวชใหม่ ระหว่างการอภิเษกวัดและพระแท่น มีการเจิมน้ำมันที่กางเขนและโต๊ะที่จะใช้เป็นพระแท่น ในโอกาสเหล่านี้ การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา หมายถึง กิจการของพระจิตเพื่อครอบครองสิ่งของตามพันธกิจหรือหน้าที่ของสิ่งนั้นๆ
ระหว่างมิสซาเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำมันในเช้าวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์พระสังฆราชจะเสกน้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชนและน้ำมันสำหรับเจิมคนไข้ ก่อนเสกน้ำมันคริสมา พระสงฆ์ที่ร่วมพิธีมิสซาจะกางมือออกระหว่างการเสกน้ำมันคริสมา จะเก็บน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในโถเงินหรือโถทอง หรือขวดสำหรับวางบนพระแท่นที่มีฝารูปกางเขนเล็กๆปิดอยู่


1.สดด.104.15