3. ภาระ: การดำเนินชีวิตประจำวันในทิศทางที่ได้เลือกด้วยความรับผิดชอบ