foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

 DSC01239 resize

การสัมมนา “การเขียนหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก”วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ บ้านผู้หว่าน     พระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเขียนหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก”    โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นตัวแทนจากโรงเรียนคาทอลิกต่างๆ คือตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ตัวแทนคณะนักบวชต่างๆ และตัวแทนจากโรงเรียนคาทอลิกของฆราวาส     ด้วยว่าสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความอ่อนแอด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยที่มากขึ้นทุกวัน    

จึงได้มอบหมายให้ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้ดำเนินงาน โดยได้รับความช่วยเหลือจากสภาการศึกษาคาทอลิก  (ประเทศไทย) ให้มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรจริยศึกษาแกนกลางสำหรับโรงเรียนคาทอลิก เพื่อใช้อบรมสั่งสอนเยาวชนในสังกัดโรงเรียนในพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย     ให้เยาวชนมีความประพฤติปฏิบัติดี มีคุณธรรมคู่ความรู้ด้านวิชาการ ได้รับการประกาศข่าวดีตามคุณค่าพระวรสารทุกคน และ เติบโตขึ้นเป็นคนดีในสังคมต่อไป    จากปัจจุบันที่พระจิตเจ้าทำงานผ่านการสอนจริยศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกต่างๆ ตามแบบของตนนั้น จะได้ผสานเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของการทำงานของพระจิตเจ้าสู่การอบรมเยาวชนในโรงเรียนคาทอลิกทั้งหมด    ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการปิดกั้นการแทรกคำสอนตามจิตตารมณ์ผู้บริหารโรงเรียนนั้นๆ ด้วย        

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา คือ

1.    คุณพ่อเดชา        อาภรณ์รัตน์    เลขาธิการ สภาการศึกษาคาทอลิก
2.    คุณพ่อจรัล        ทองปิยะภูมิ    จิตตาธิการ สภาการศึกษาคาทอลิก
3.    คุณพ่อเอกรัตน์        หอมประทุม    ผู้จัดการ แผนกคริสตศาสนธรรม
4.    คุณพ่อเชษฐา        ไชยเดช        ผู้ทรงคุณวุฒิ เขตการศึกษาที่ 5
5.    ดร.สมลักษณ์        สุเมธ        ผู้ทรงคุณวุฒิ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
6.    คุณมาณวิกา        สงวนวงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนคาทอลิกฆราวาส
7.    เซอร์ดอมินิกเดอมารี         กิจเจริญ    ตัวแทนจากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
8.    นายสุพัตร์        กิจเจริญ    ตัวแทนจากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
9.    นางสาวสาวินี        เกษตรบริบูรณ์    ตัวแทนจากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
10.    ซิสเตอร์สังวาลย์        วาปีทะ        ตัวแทนจากคณะภคิณีพระหฤทัยฯ    
11.    คุณครูวิลาวรรณ        สุขชัย        ตัวแทนจากคณะภคิณีพระหฤทัยฯ
12.    อ.สุมิตรา        พงศธร        ตัวแทนจากคณะอุร์สุลิน    
13.    ภราดาประภาส        ศรีเจริญ        ตัวแทนจากคณะลาซาล
14.    ภราดาพนม        วิทยานุกร    ตัวแทนจากคณะลาซาล
15.    นางสาวฉลองรัฐ        ไชยสมบูรณ์    ตัวแทนจากคณะลาซาล
16.    ซิสเตอร์ยินดี        ศรีสดใส        ตัวแทนจากคณะลาซาล
17.    คุณครูวนิดา        สัพโส        ตัวแทนจากคณะลาซาล
18.    ซิสเตอร์ชอธิชา        ฤทธิเนติกุล    ตัวแทนจากคณะภคินีพระราชินีมาเรียฯ    
19.    นางสาวชโรธร        เจาฑาฑิต    ตัวแทนจากคณะภคินีพระราชินีมาเรียฯ
20.    คุณครูกมลา        สุริยพงศ์ประไพ    ตัวแทนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
21.    คุณครูทัศนา        ชาวปากน้ำ    ตัวแทนจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
22.    นางสาวชญาดา        บรรจงเกลี้ยง    ตัวแทนจากโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี

ดาวน์โหลด หลักสูตรจริยศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก