แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 26
คำภาวนาของผู้ชอบธรรม


สดด บทนี้อาจเป็นคำภาวนาของชนเลวีคนหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายกล่าวหา (ดูข้อ 6-8) เขาจึงป้องกันตนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ทูลขอให้พระองค์ทรงมาเป็นพยานความบริสุทธิ์ของเขา เราอาจรู้สึกว่าผู้ภาวนาคนนี้มั่นใจเกินไป ในการยืนยันความถูกต้องของตน แต่ถ้อยคำเช่นนี้เป็นเพียงแต่วิธีการที่จะบอกให้รู้ว่าเขามีความปรารถนาแน่วแน่ที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำผิดทั้งมวล เมื่อเข้าใจเช่นนี้เราคริสตชนจึงอาจใช้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาได้โดยไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นการโอ้อวดความศรัทธา เรายังต้องจดจำไว้ด้วยว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้ามากเท่าใด เราก็ยิ่งจะยืนยันความบริสุทธิ์ของเราได้มากเท่านั้น (รม 8:1) ท่าทีเช่นนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิง กับท่าทีศรัทธาแต่เพียงภายนอกของชาวฟาริสีที่พระเยซูเจ้าทรงประณาม (ลก 18:9-14)

ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้าเถิด
เพราะข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมความดี
ข้าพเจ้าวางใจในพระยาห์เวห์โดยไม่หวั่นไหว

2    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงตรวจตราและทดลองข้าพเจ้า
ขอทรงทดสอบความคิดและจิตใจของข้าพเจ้าเถิด
3    ความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามความจริงของพระองค์

4    ข้าพเจ้าไม่เคยนั่งอยู่กับคนหลอกลวง
ไม่คบค้ากับคนหน้าไหว้หลังหลอก
5    ข้าพเจ้าเกลียดชังการมั่วสุมกับคนอธรรม
ไม่ยอมนั่งกับคนชั่ว

6    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะล้างมือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์
และจะเดินรอบพระแท่นบูชาของพระองค์
7    เพื่อขับร้องขอบพระคุณพระองค์
และป่าวประกาศถึงพระราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์ให้ทุกคนฟัง
8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ารักพระวิหารที่พำนักของพระองค์
และสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งประทับแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์

9    ขออย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าตายพร้อมกับคนบาป
อย่าให้ข้าพเจ้าเสียชีวิตพร้อมกับคนกระหายเลือด
10    ซึ่งมีแผนชั่วร้ายอยู่ในมือ
และมือขวาของเขาเต็มไปด้วยสินบน

11    ส่วนข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมความดี
ขอพระองค์ทรงไถ่ข้าพเจ้าและทรงพระกรุณาเถิด
12    เท้าของข้าพเจ้ายืนอยู่บนพื้นที่ราบ
ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์เมื่อประชาชนมาชุมนุมกัน