แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 25
คำภาวนาขอความช่วยเหลือ


สดด บทนี้แต่งเป็นกลบทอักษรในแบบ "เพลงอ้อนวอน" แต่ก็มีข้อความแบบปรีชาญาณแทรกเข้ามาด้วย (ข้อ 8-14) เนื้อหากล่าวถึงความซื่อสัตย์ของผู้ต่ำต้อยที่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาป จึงวอนขอให้พระเจ้าทรงอภัยบาปและนำชีวิตของตน เพราะเขารู้ดีว่าพระองค์ทรงความดีล้นเหลือ ความรู้สึกของผู้นิพนธ์เพลงสดุดีเป็นท่าทีทางจิตใจของ "ผู้ต่ำต้อย" "ผู้ยากจน" (anawim) ของพระเจ้าซึ่งไม่มีความหวังในผู้ใดนอกจากในพระองค์เท่านั้น

ของกษัตริย์ดาวิดอาเลฟ    1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้ายกจิตใจระลึกถึงพระองค์

เบท    2    ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์
อย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย
อย่าทรงปล่อยให้ศัตรูมีชัยชนะเหนือข้าพเจ้า

กีเมล    3    ใช่แล้ว ผู้ที่มีความหวังในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย
ส่วนผู้ที่ทรยศต่อพระองค์โดยไร้ประโยชน์จะต้องอับอาย
ดาเลท    4    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดให้ข้าพเจ้ารู้จักทางของพระองค์
โปรดทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่ข้าพเจ้า

เฮ    5    โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินตามทางแห่งความจริงของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น

(วาว)        ข้าพเจ้าหวังในพระองค์ตลอดวัน

ซาอิน    6    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงพระกรุณา
และความรักมั่นคงที่ทรงมีตลอดมา

เคท    7    ขออย่าได้ทรงระลึกถึงบาปและความผิดaที่ข้าพเจ้าทำไว้ในวัยเยาว์
โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าตามความรักมั่นคงของพระองค์
เตท    8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าเพราะพระทัยดีของพระองค์
พระยาห์เวห์ทรงความดีและทรงเที่ยงธรรม
พระองค์จึงทรงสอนทางให้คนบาป

โยด    9    ทรงนำผู้ถ่อมตนให้เดินตามทางแห่งความยุติธรรม
ทรงสอนคนยากจนbให้รู้ทางของพระองค์

คัฟ    10    มรรคาของพระยาห์เวห์คือความรักมั่นคงและความสัตย์จริง
สำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามพันธสัญญาและกฤษฎีกาของพระองค์

ลาเมด    11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระนามของพระองค์
ทรงอภัยความผิดของข้าพเจ้า แม้จะหนักสักปานใดก็ตาม

เมม    12    ใครเล่าคือคนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์?
พระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้จักทางที่จะต้องเลือก
นูน    13    เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างร่ำรวย
ลูกหลานของเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
ซาเมค    14    ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์จะเป็นมิตรกับพระองค์
พระองค์จะทรงสอนเขาให้รู้จักพันธสัญญาของพระองค์

อายิน    15    ข้าพเจ้าจับตามองพระยาห์เวห์ตลอดเวลา
เพราะพระองค์ทรงปลดเท้าของข้าพเจ้าให้พ้นจากกับดัก
เป    16    โปรดผินพระพักตร์มาทางข้าพเจ้าและทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด
เพราะข้าพเจ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเป็นทุกข์

ซาเด    17    โปรดทรงบรรเทาความทุกข์ในใจข้าพเจ้าให้ผ่อนคลาย
โปรดทรงนำข้าพเจ้าออกมาให้พ้นจากความยากลำบาก
(โฆฟ)    18    โปรดทอดพระเนตรความทุกข์ร้อนและความเจ็บปวดของข้าพเจ้า
และทรงลบล้างบาปทั้งปวงของข้าพเจ้าให้สิ้นไป
เรช    19    โปรดทอดพระเนตรเห็นว่าศัตรูของข้าพเจ้ามีมากมาย
และเกลียดชังข้าพเจ้าอย่างรุนแรงเพียงใด
ชิน    20    โปรดทรงรักษาชีวิตของข้าพเจ้า
และทรงช่วยเหลือให้รอดพ้น
ขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องอับอาย
เพราะข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์
เตา    21    ขอคุณธรรมความดีและความชอบธรรมปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้า
เพราะข้าพเจ้าหวังในพระองค์

22    -ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงปลดปล่อยอิสราเอล
ให้พ้นจากความยากลำบากทั้งปวงเถิด