แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 24
เพลงแห่เข้าพระวิหาร


สดด บทนี้บรรยายถึงการที่พระเจ้าเสด็จเข้าพระวิหารในพิธีกรรมของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มในสมัยโบราณ บทเพลงเริ่มโดยกล่าวถึงการแบกหีบพันธสัญญา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าเข้าขบวนแห่ เมื่อมาถึงประตูพระวิหารก่อนจะเข้าไปก็มีพิธีเตือนให้ผู้ร่วมพิธีระลึกว่าเพื่อจะเข้ามาร่วมพิธีในพระวิหารได้ พระเจ้าทรงเรียกร้องคุณสมบัติทางศีลธรรมประการใดบ้าง ต่อจากนั้นจึงเป็นคำเชิญชวนประตูพระวิหารให้เปิดออกรับเสด็จพระเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระราชาผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์และทรงชัยชนะแห่งอิสราเอล คริสตชนแต่ละคนในขณะนี้ก็เป็นพระวิหารที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเคาะประตู เพื่อจะได้ทรงรับเชิญเข้าไปข้างในและเสวยพระกระยาหารกับเขา (วว 3:20)

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    แผ่นดินและสรรพสิ่งบนแผ่นดินเป็นของพระยาห์เวห์
โลกและผู้คนที่อยู่ในโลกก็เช่นเดียวกัน
2    พระองค์ทรงวางรากฐานของโลกไว้เหนือทะเล
ทรงตรึงยึดไว้มั่นคงบนกระแสน้ำไหล

3    ใครจะขึ้นไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ได้
ใครจะยืนอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?

4    ผู้มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์
ผู้มีใจไม่ใฝ่หารูปเคารพ
ผู้ไม่ออกปากสาบานเพียงเพื่อหลอกลวง

5    บุคคลเช่นนี้จะได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์
จะได้รับความเป็นธรรมจากพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
6    นี่คือเชื้อสายที่แสวงหาพระองค์
แสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าแห่งยาโคบ

7    ประตูเอ๋ย จงยกไม้ขวางของเจ้าขึ้นเถิด
จงยกบานประตูโบราณขึ้นให้สูง
ให้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเสด็จเข้ามา
8    พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริพระองค์นี้คือใครเล่า?
พระองค์คือพระยาห์เวห์ผู้ทรงพลังและทรงอานุภาพ
พระยาห์เวห์ผู้ทรงอานุภาพในยุทธภูมิ

9    ประตูเอ๋ย จงยกไม้ขวางของเจ้าขึ้นเถิด
จงยกบานประตูโบราณขึ้นให้สูง
ให้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเสด็จเข้ามา
10    พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริพระองค์นี้คือใครเล่า?
พระองค์คือพระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์