แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 15
คุณสมบัติของผู้นมัสการพระเจ้า


สดด บทนี้เป็นเพลงแห่เข้าพระวิหารเพื่อประกอบศาสนพิธี สมณะเตือนประชาชนให้รู้ว่าผู้ที่จะเข้าภายในบริเวณพระวิหารได้นั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติเช่นไร เขาต้องมีความประพฤติดีงามตามศีลธรรมและมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านในสังคม พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องคุณสมบัติเช่นเดียวกัน ในการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า (เทียบ มธ 5:23-24)

เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ใดเล่าจะเข้าอาศัยในกระโจมของพระองค์ได้
ผู้ใดเล่าจะพำนักบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์?

2    ผู้นั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติ
ปฏิบัติความชอบธรรม
พูดความจริงจากใจของตน

3    ผู้ที่บังคับลิ้นของตนไว้ ไม่ใส่ความ
ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้าน

4    ผู้ที่เหยียดหยามคนเลวทราม
แต่ให้เกียรติผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์
ยืนยันคำสาบานแม้จะต้องเสียหาย

5    ผู้ที่ให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
ไม่รับสินบนปรักปรำผู้บริสุทธิ์
ผู้ใดประพฤติเช่นนี้จะไม่หวั่นไหวตลอดไป