แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 12
คำอธิษฐานขอความช่วยเหลือให้พ้นจากคนโกง


ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีคร่ำครวญบทนี้ เป็นทุกข์ที่สังคมมนุษย์ขาดความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกัน เขาเห็นแต่การตีสองหน้าและการมุสา แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีพระวาจาน่าเชื่อถือที่สุด ทรงสัญญาว่าจะทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามาปกป้องผู้อ่อนแอซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบในสภาพการณ์เช่นนี้ พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานอิสรภาพแท้จริงแก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ ถ้าเขาพร้อมที่จะยืนหยัดปกป้องความจริงที่พระองค์ทรงสอน (เทียบ ยน 8:31-32)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ใช้เครื่องสายประกอบเสียงคู่แปด
เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดช่วยด้วยเถิด
ผู้จงรักภักดีไม่มีเหลือแล้ว
ผู้ซื่อสัตย์หายไปแล้วจากหมู่บุตรแห่งมนุษย์
2    ทุกคนกล่าวเท็จต่อกัน
ปากหวานแต่ขาดความจริงใจ

3    ขอพระยาห์เวห์ทรงปิดปากหวานทั้งหลาย
ขอทรงตัดลิ้นของผู้กล่าวคำโอหัง
4    ผู้ที่กล่าวว่า “พลังของเราอยู่ที่ปลายลิ้น
ริมฝีปากเป็นอาวุธของเรา
ใครเล่าจะมาเป็นนายบังคับเราได้”
5    พระยาห์เวห์ตรัสว่า “บัดนี้ เราจะลุกขึ้น
เพราะคนยากจนถูกข่มเหง และผู้ขัดสนคร่ำครวญ
เราจะให้ความปลอดภัยแก่ผู้ที่ปรารถนา”

6    พระสัญญาของพระยาห์เวห์บริสุทธิ์ปราศจากการเจือปน
เหมือนเนื้อเงินบริสุทธิ์ที่หลอมในเบ้าดินถึงเจ็ดครั้ง

7    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงเฝ้าดูแลข้าพเจ้าทั้งหลาย
จะทรงพิทักษ์คุ้มกันให้พ้นจากเชื้อสายคนพาลเหล่านี้ตลอดไป
8    คนชั่วมีอยู่ทุกแห่งหน
คนเลวที่สุดในหมู่มนุษย์ได้รับการยกย่อง