แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 11
ผู้ชอบธรรมวางใจในพระเจ้า


ในสังคมที่ไม่มีกฎเกณฑ์ทางศาสนาและศีลธรรม คนดีมีธรรมจะต้องวิ่งหนีจึงจะปลอดภัยหรือ? ผู้นิพนธ์เพลงสดุดีตอบว่าไม่จำเป็น ผู้ที่วางใจในพระเจ้าไม่มีเหตุผลจะต้องกลัว คริสตชนที่ได้ฟังพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็น "เกลือดองแผ่นดิน" (เทียบ มธ 5:13) น่าจะมีคำตอบเช่นเดียวกัน ความเลวร้ายที่ปรากฏในสังคมของเราคงไม่หมดไปถ้าคริสตชนคิดเพียงแต่จะหนีปัญหาให้ตนปลอดภัยโดยอยู่เฉยๆ

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระยาห์เวห์
ท่านทั้งหลายจะกล่าวกับข้าพเจ้าได้อย่างไรว่า
“จงหลบหนีไปยังภูเขาเหมือนนกเถิด?”

2        เพราะดูสิ คนชั่วกำลังจะโก่งคันธนู
เอาลูกธนูพาดสายไว้แล้ว
เพื่อยิงผู้มีใจซื่อตรงจากมุมมืด
3    หากรากฐานพังทลายลง ผู้ชอบธรรมจะทำอะไรได้

4    พระยาห์เวห์ประทับอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระบัลลังก์ของพระองค์อยู่ในสวรรค์
พระเนตรของพระองค์เฝ้าดูโลก
ทรงพิจารณาบุตรแห่งมนุษย์อย่างละเอียด
5    พระยาห์เวห์ทรงตรวจสอบทั้งผู้ชอบธรรมและคนอธรรม
ผู้ใดชอบกระทำการรุนแรง พระองค์ก็ทรงเกลียดชัง
6    จะทรงบันดาลให้ถ่านที่ลุกเป็นไฟและกำมะถัน
ตกลงมาดังสายฝนเหนือคนชั่ว
ลมร้อนแรงจะเป็นชะตากรรมของเขา

7    เพราะพระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมและทรงรักความชอบธรรม
ผู้ซื่อตรงจะได้ชมพระพักตร์ของพระองค์