แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
เพลงสดุดีที่ 7
บทภาวนาของผู้ชอบธรรมในยามถูกเบียดเบียน


สดด บทนี้เป็นคำรำพันของผู้ที่ถูกใส่ร้ายกล่าวหา เขาเข้ามาในพระวิหารเพื่อแสวงหาความปลอดภัย และขอให้พระเจ้าทรงปกป้องความบริสุทธิ์ของเขา ในฐานะคริสตชน เราไม่อาจยืนยันความบริสุทธิ์ของเราโดยวิธีเดียวกันนี้ได้ เพราะรู้ดีว่าเราทุกคนเป็นคนบาป แต่ในเวลาเดียวกัน เราอาจยืนยันความบริสุทธิ์ของพระคริสตเจ้าซึ่งเป็นเสมือนอาภรณ์ที่เราสวมอยู่ (เทียบ กท 3:27) และพระองค์ประทานความชอบธรรมของพระองค์ ให้เป็นความชอบธรรมของเราด้วย (เทียบ รม 5:18-19)

คำคร่ำครวญของกษัตริย์ดาวิด ที่ทรงขับร้องถวายพระยาห์เวห์ เพราะคำพูดของคุชชนเผ่าเบนยามิน1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าลี้ภัยมาพึ่งพระองค์
โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากบรรดาผู้ตามล่าข้าพเจ้า
และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นภัยเถิด
2    มิฉะนั้น เขาจะขย้ำทำร้ายข้าพเจ้าประดุจสิงโต
และฉุดลากข้าพเจ้าไปโดยไม่มีใครช่วยข้าพเจ้าเลย
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าได้กระทำดังนี้
คือปล่อยให้มือข้าพเจ้าทำความผิด
4    ตอบแทนพันธมิตรด้วยความชั่ว
หรือปล่อยศัตรูที่ทำร้ายข้าพเจ้าอย่างไร้เหตุผลโดยไม่ลงโทษ
5    ก็ขอให้ศัตรูไล่ตามทันข้าพเจ้า
ขอให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพเจ้าไว้กับพื้นดิน
โยนเกียรติยศของข้าพเจ้าให้จมอยู่ในฝุ่น
6    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธเถิด
ขอทรงลุกขึ้นมาปราบความยโสของศัตรู
ขอทรงตื่นขึ้นมาพิพากษาดังที่ทรงกำหนดไว้เถิดe
7    แม้นานาชาติจะมาชุมนุมกันอยู่รอบพระองค์
ก็ขอให้พระองค์เสด็จมาประทับอยู่เบื้องบน เหนือเขา
8    พระยาห์เวห์ทรงพิพากษานานาชาติ
ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานความยุติธรรมแก่ข้าพเจ้า
เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและไร้ความผิด
9    โปรดให้การมุ่งร้ายของคนชั่วจบลง
ให้ผู้ชอบธรรมยืนหยัดอย่างมั่นคง
พระองค์ทรงทดสอบความคิดและจิตใจ
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงธรรม

10    พระเจ้าทรงเป็นโล่ที่ปกป้องข้าพเจ้า
ทรงช่วยผู้มีใจสุจริตให้รอดพ้น
11    พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาเที่ยงธรรม
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงลงโทษทุกวัน
12    ถ้าผู้ใดไม่ยอมกลับใจ
พระองค์ทรงลับดาบให้คม
และทรงโก่งคันธนูเล็งเป้า
13    ทรงตระเตรียมเครื่องมือมรณะไว้
ทรงจุดไฟลูกธนูให้เป็นธนูเพลิง
14    ดูคนชั่วสิ เขาคิดร้ายดุจก่อกำเนิดความชั่ว
มีความเลวอยู่ในครรภ์ และคลอดความหลอกลวง

15    เขาขุดหลุม โกยดินออกให้ลึก
แต่เขากลับตกลงไปในบ่อที่ขุดไว้
16    ความชั่วร้ายกลับมาอยู่เหนือเขา
ความรุนแรงที่เขาทำ ตกลงมาบนศีรษะของเขา
17     ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระยาห์เวห์สำหรับความเที่ยงธรรมของพระองค์
ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์ พระเจ้าสูงสุด