แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่  148
จักรวาลสรรเสริญพระเจ้า

    ใน สดด บทนี้ ผู้ประพันธ์เชิญชวนสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งบนท้องฟ้าและบนแผ่นดิน ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ให้สรรเสริญพระเจ้า อิสราเอลซึ่งเป็นประชากรที่ใกล้ชิดพระองค์มากที่สุดจะต้องเป็นผู้นำในการสรรเสริญนี้ บัดนี้ คริสตชนได้รับเกียรติให้เป็นประชากรอิสราเอลใหม่ จึงต้องรับหน้าที่นี้เป็นของตนด้วย1    อัลเลลูยา
    ทุกสิ่งในสวรรค์ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์
        สรรพสิ่งในที่สูงสุด จงสรรเสริญพระองค์เถิด
2    ทูตสวรรค์ทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์
        พลโยธาทั้งหลายแห่งสวรรค์ จงสรรเสริญพระองค์เถิด
3    สุริยันและจันทรา จงสรรเสริญพระองค์
        ดวงดาวพราวแสงทั้งหลาย จงสรรเสริญพระองค์เถิด
4    ท้องฟ้าชั้นสูงสุด จงสรรเสริญพระองค์
        น่านน้ำเหนือท้องฟ้า จงสรรเสริญพระองค์เถิด
5    ทุกสิ่งเหล่านี้ จงสรรเสริญพระนามของพระยาห์เวห์
        เพราะว่าทรงบัญชาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ถูกสร้างขึ้นมา
6    พระองค์ทรงตั้งทุกสิ่งไว้ให้มั่นคงอยู่เป็นนิตย์
        ทรงกำหนดกฎไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
7    จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด ทุกสิ่งในแผ่นดิน
        คือสัตว์ประหลาดและห้วงน้ำลึกในท้องทะเล
8    ทั้งไฟและลูกเห็บ หิมะและหมอก
        ลมพายุซึ่งปฏิบัติตามพระวาจา
9    ภูเขาและเนินทั้งหลาย
        ต้นไม้ผลและสนสีดาร์ทุกต้น
10    สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยง
        รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและนกมีปีกทั้งหลาย
11    บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินและชนชาติทั้งหลาย
        บรรดาเจ้านายและผู้ปกครองแผ่นดิน
12    บรรดาคนหนุ่มและหญิงสาว
        คนชรา รวมทั้งเด็ก
13    จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์
        เพราะพระนามของพระองค์สูงส่ง
    ความรุ่งเรืองของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินและท้องฟ้า
14        พระองค์ทรงยกประชากรของพระองค์ให้ทรงอำนาจ
    เป็นที่สรรเสริญของบรรดาผู้จงรักภักดีต่อพระองค์
           คือลูกหลานแห่งอิสราเอลประชากรที่ใกล้ชิดกับพระองค์
    อัลเลลูยา