แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 129
คำสาปแช่งศัตรูแห่งศิโยน

สดด บทนี้แสดงความมั่นใจที่ชุมชนมีต่อพระเจ้า ผู้ประพันธ์หวนคิดถึงช่วงเวลาในอดีต ที่หลายครั้งชนต่างชาติได้เบียดเบียนประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร การที่พระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นเสมอมาในอดีต เป็นเหตุผลให้เขาขอบพระคุณและวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงทำเช่นนั้นต่อไปในอนาคต เขาจึงวอนขอให้พระองค์ทรงลงโทษศัตรู   เมื่อคริสตชนอธิษฐานภาวนาโดยใช้ สดด บทนี้ เขาอาจคิดถึงการเบียดเบียนที่พระศาสนจักรได้รับในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆ และขอบพระคุณพระองค์ซึ่งไม่ทรงยอมให้ศัตรูเอาชนะพระศาสนจักรได้ ตามที่พระคริสตเจ้าทรงสัญญาไว้ (มธ 16:18)

บทเพลงของผู้แสวงบุญ1    เขาทั้งหลายเบียดเบียนกดขี่ข้าพเจ้ามากตั้งแต่วัยเยาว์
        -- อิสราเอลจงพูดเถิดว่า --
2    เขาทั้งหลายเบียดเบียนกดขี่ข้าพเจ้ามากตั้งแต่วัยเยาว์
        แต่เขาไม่อาจชนะข้าพเจ้า
3    คนไถนาไถบนหลังข้าพเจ้า
        ขุดร่องเป็นรอยยาว
4    พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรม
        ทรงตัดเชือกของคนอธรรม
5    ขอให้ทุกคนที่เกลียดชังศิโยน
        ต้องอับอายและหันหลังกลับไป
6    ขอให้เขาเป็นเช่นต้นหญ้าบนหลังคา
        ที่แห้งเหี่ยวไปก่อนจะงอกยาว
7    ไม่มีใครเก็บเกี่ยวได้
        ไม่มีใครมัดเป็นฟ่อนได้
8    ผู้เดินผ่านไม่อาจพูดได้ว่า
        "ขอพระพรของพระยาห์เวห์สถิตกับท่าน
        เราอวยพรท่านเดชะพระนามของพระยาห์เวห์"