แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 123
คำภาวนาในยามทุกข์ยาก

สดด บทนี้เป็นคำอธิษฐานภาวนาของบุคคลหนึ่งในนามของชุมชน ขอให้พระเจ้าประทานพระพรให้อีกครั้งหนึ่ง ภูมิหลังของคำอ้อนวอนนี้คงจะเป็นช่วงเวลาระหว่างการเนรเทศ หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย เมื่อชุมชนชาวยิวต้องประสบกับความยากลำบากทั้งจากภายในและภายนอก การอธิษฐานภาวนาของคริสตชนจะต้องประกอบด้วยความถ่อมตน และวางใจต่อพระเจ้าอย่างเต็มที่ เพลงสดุดีบทนี้เป็นตัวอย่างงดงามในการแสดงความรู้สึกเช่นนี้
บทเพลงของผู้แสวงบุญ1    ข้าพเจ้าเงยหน้ามองหาพระองค์
        ผู้ประทับอยู่บนสวรรค์
2    ตาของทาสชายจับอยู่ที่มือของนาย
        ตาของทาสหญิงจับอยู่ที่มือของนายหญิงฉันใด
    ตาของข้าพเจ้าทั้งหลายก็จับอยู่ที่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าฉันนั้น
        คอยให้ทรงพระกรุณา
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
        ทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด
        เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายถูกดูหมิ่นมากเกินไปแล้ว
4    ข้าพเจ้าทั้งหลายทนการเยาะเย้ยจากคนโอหัง
        และทนการดูหมิ่นจากผู้หยิ่งยโสมากเกินไปแล้ว