แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 122
เพลงทักทายกรุงเยรูซาเล็ม

    สดด บทนี้แสดงความยินดีของผู้แสวงบุญเมื่อเข้ามาใกล้จะถึงประตูกรุงเยรูซาเล็ม “นครแห่งสันติ” เพื่อจะร่วมขบวนแห่ไปยังพระวิหาร เมื่อเราคริสตชนใช้ สดด บทนี้ในการอธิษฐานภาวนา เราจะต้องรู้สึกยินดีเช่นเดียวกันที่ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร และมีโอกาสที่จะรับพระหรรษทานต่างๆจากพระเยซูเจ้าซึ่งทรงเป็นเสมือนพระวิหารใหม่ และทรงเป็น “องค์สันติ” ของเรา (เทียบ อฟ 2:14,19-21)
บทเพลงของผู้แสวงบุญ ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าพเจ้ายินดีเมื่อมีผู้บอกข้าพเจ้าว่า
        "เราจงไปยังบ้านของพระยาห์เวห์ด้วยกันเถิด"
2    บัดนี้ เยรูซาเล็มเอ๋ย เท้าของเรามายืนที่ประตูของเจ้าแล้ว
3    เยรูซาเล็มสร้างขึ้นไว้ให้เป็นนคร
        มีกำแพงล้อมรอบอย่างมั่นคง
4    เผ่าพันธุ์ต่างๆขึ้นไปที่นั่น
        เผ่าพันธุ์ทั้งหลายของพระยาห์เวห์
    ตามที่ทรงกำหนดให้อิสราเอล
        สรรเสริญพระนามของพระองค์
5    ที่นั่นเป็นที่ตั้งบัลลังก์พิพากษา
        บัลลังก์แห่งราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด
6    จงวอนขอสันติภาพเพื่อกรุงเยรูซาเล็มเถิด
        ขอให้ผู้ที่รักเจ้าประสบความเจริญรุ่งเรือง
7    สันติสุขจงบังเกิดภายในกำแพงของเจ้า
    ความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดภายในอาคารบ้านเรือนของเจ้า
8    เพราะบรรดาพี่น้องและมิตรสหาย
        ข้าพเจ้าจะกล่าวว่า "สันติสุขจงอยู่กับเจ้า"
9    เพราะบ้านของพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
        ข้าพเจ้าจะวอนขอสันติสุขสำหรับเจ้า