แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 121
พระเจ้าทรงเป็นผู้พิทักษ์อิสราเอล

สดด บทนี้แต่เดิมใช้เป็นคำอวยพรชาวยิวที่แสวงบุญมายังกรุงเยรูซาเล็มและกำลังจะเดินทางกลับ ขอให้เขาได้แคล้วคลาดจากอันตรายในการเดินทาง ผู้แสวงบุญมีความวางใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิทักษ์ที่ไม่ทรงหลับของอิสราเอล จะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงในการเดินทาง เราคริสตชนจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ปกป้องที่เราวางใจได้เสมอ พระองค์ทรงเป็น “ผู้เลี้ยง” (ยน 10:11-15,28) และ “ผู้ดูแลวิญญาณของเรา” (1 ปต 2:25)
บทเพลงของผู้แสวงบุญ1    ข้าพเจ้าเงยหน้ามองภูเขา
        ข้าพเจ้าจะได้รับความช่วยเหลือจากที่ใดเล่า?
2    ความช่วยเหลือของข้าพเจ้าย่อมมาจากพระยาห์เวห์
        ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน
3    พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้เท้าของท่านสะดุด
        ผู้พิทักษ์ท่านจะไม่หลับ
4    ถูกต้องแล้ว พระองค์ผู้ทรงพิทักษ์อิสราเอล
        ไม่เสด็จเข้าสู่นิทราและไม่บรรทมหลับ
5    พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้พิทักษ์ของท่าน
        พระยาห์เวห์ทรงเป็นร่มเงาปกป้องท่าน
6    แสงอาทิตย์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางวัน
        แสงจันทร์จะไม่ทำร้ายท่านในเวลากลางคืน
7    พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์ท่านไว้ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกประการ
        พระยาห์เวห์จะทรงรักษาชีวิตของท่าน
8    พระยาห์เวห์จะทรงพิทักษ์ท่านทั้งเมื่อออกไปและเข้ามา
        บัดนี้และตลอดไป