แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 116 (Vg 114)
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเหลือ

    พระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกและละตินแบ่ง สดด บทนี้ออกเป็นสองส่วน ข้อ 1-9 เป็น สดด 114 และข้อ 10-19 เป็น สดด 115  เพลงบทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณของบุคคลหนึ่งที่เรียกหาพระเจ้า แล้วพระองค์ทรงช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงถึงตาย บัดนี้เขามาที่พระวิหารเพื่อถวายบูชาขอบพระคุณตามที่เคยบนบานไว้ สดด บทนี้อาจเป็นบทเพลงที่พระเยซูเจ้าทรงขับร้องร่วมกับบรรดาศิษย์หลังอาหารค่ำครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะออกไปยังสวนเกทเสมนี (ดู มธ 26:27-30) ศีลมหาสนิทคือการถวายบูชาขอบพระคุณสูงสุดสำหรับคริสตชน พระคริสตเจ้าทรงถวายบูชาขอบพระคุณนี้แก่พระบิดาแทนเราและร่วมกับเรา ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกาย(ทิพย์)ของพระองค์1a    ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์
    เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าที่วอนขอพระกรุณา
2    พระองค์ทรงเอียงพระกรรณฟังข้าพเจ้า
        ยามข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์
3    บ่วงแร้วแห่งความตายรัดรอบตัวข้าพเจ้า
        กับดักแห่งแดนมรณะมัดข้าพเจ้าไว้แน่นหนา
        ความทุกข์ร้อนและความปวดร้าวบีบข้าพเจ้าไว้
4    ข้าพเจ้าจึงเรียกขานพระนามของพระยาห์เวห์
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นด้วยเถิด
5    พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงเที่ยงธรรม
        พระเจ้าของเราทรงเมตตากรุณา
6    พระยาห์เวห์ทรงปกป้องคุ้มครองคนซื่อ
        เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ก็ทรงช่วยให้รอดพ้น
7    วิญญาณข้าพเจ้าเอ๋ย จงสงบอีกครั้งหนึ่งเถิด
        เพราะพระยาห์เวห์ทรงดีต่อเจ้า
8    พระองค์ทรงช่วยชีวิตข้าพเจ้าให้พ้นจากความตาย
        ทรงเช็ดน้ำตาจากตาข้าพเจ้า
        ทรงช่วยข้าพเจ้ามิให้เท้าสะดุด
9    ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์
        ในแผ่นดินแห่งผู้เป็น
                            (Vg 115)
10e    ข้าพเจ้ายังมีความเชื่อ แม้เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า
        "ข้าพเจ้าทุกข์ยากเต็มทนแล้ว"
11    ข้าพเจ้าพูดด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงว่า
        "มนุษย์ทุกคนล้วนพูดเท็จ"
12    ข้าพเจ้าจะตอบแทนพระยาห์เวห์ได้อย่างไร
        ให้สมกับที่ทรงดีต่อข้าพเจ้า?
13    ข้าพเจ้าจะชูถ้วยแห่งความรอดพ้น
        และเรียกขานพระนามพระยาห์เวห์
14    ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระยาห์เวห์
        ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์
15    ความตายของผู้จงรักภักดีต่อพระยาห์เวห์มีค่ายิ่งนัก
        เฉพาะพระพักตร์พระองค์
16    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
          ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรของหญิงรับใช้พระองค์
        พระองค์ทรงปลดโซ่ตรวนที่จองจำข้าพเจ้า
17    ข้าพเจ้าจะถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณ
        และจะเรียกขานพระนามพระยาห์เวห์
18    ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้แก่พระยาห์เวห์
        ต่อหน้ามวลประชากรของพระองค์
19    ในลานบ้านของพระยาห์เวห์
        ในใจกลางของเจ้า กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ย
    อัลเลลูยา