แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 115 (Vg 113 B)
พระเจ้าเพียงพระองค์เดียว

    โครงสร้างของ สดด บทนี้ชวนให้คิดว่าเพลงสดุดีบทนี้น่าจะมาจากพิธีกรรมในพระวิหาร ซึ่งชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันหลายกลุ่ม “พงศ์พันธุ์อิสราเอล” หมายถึงชาวอิสราเอลทั่วไป “พงศ์พันธุ์อาโรน” น่าจะหมายถึงบรรดาสมณะ ส่วน “ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์” คือผู้ที่กลับใจมาถึงศาสนายูดาย สดด บทนี้สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว เยาะเย้ยบรรดารูปเคารพที่ไม่มีชีวิตของนานาชาติ แล้วจึงเชิญชวนชาวอิสราเอลกลุ่มต่างๆ ให้วางใจในพระยาห์เวห์ผู้ทรงปกป้องเขาทั้งหลาย โลกปัจจุบันของเราก็มี “รูปเคารพ” ของมันที่เราคริสตชนจะต้องคอยระวัง. “รูปเคารพ” เหล่านี้มีหลายรูปแบบ เช่นวัตถุสิ่งของ อำนาจ ความสุขสบาย วิชาความรู้ เทคโนโลยี ทฤษฎีต่างๆทางศาสนาและการเมือง ความคิดที่ผิดๆเกี่ยวกับพระเจ้า ฯลฯ สดด บทนี้จึงเป็นการพิจารณามโนธรรมอย่างดีสำหรับเราทุกคน1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานสิริรุ่งโรจน์มิใช่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
        มิใช่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แต่โปรดประทานแก่พระนามของพระองค์
        เพราะความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์
2     เหตุไฉนบรรดาประชาชาติจึงถามว่า "พระเจ้าของเขาอยู่ที่ไหน?"
3    พระเจ้าของเราประทับอยู่ในสวรรค์
        พระองค์ทรงทำทุกสิ่งตามพระประสงค์
4    รูปเคารพของบรรดาประชาชาติทำด้วยเงินและทองคำ
        สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์
5    รูปเหล่านี้มีปากแต่พูดไม่ได้
        มีตาแต่มองไม่เห็น
6    มีหูแต่ไม่ได้ยิน
        มีจมูกแต่ไม่ได้กลิ่น
7    มีมือแต่จับต้องอะไรไม่ได้
        มีเท้าแต่เดินไม่ได้
        และออกเสียงจากลำคอไม่ได้
8    ขอให้ผู้สร้างรูปเคารพเหล่านี้เป็นเหมือนรูปที่เขาสร้าง
        ทุกคนที่ไว้วางใจในรูปเหล่านี้จงเป็นเช่นเดียวกัน
9    พงศ์พันธุ์ของอิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด
     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขา
10    พงศ์พันธุ์ของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด
     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขา
11    ท่านทั้งหลายผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์ จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิด
     พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือและทรงเป็นโล่กำบังของเขา
12    พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึงพวกเราและจะทรงอวยพรเรา
        พระองค์จะทรงอวยพรพงศ์พันธุ์ของอิสราเอล
        จะทรงอวยพรพงศ์พันธุ์ของอาโรน
13    จะทรงอวยพรบรรดาผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์
        ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่
14    ขอพระยาห์เวห์ทรงให้ท่านเพิ่มทวีจำนวนขึ้น
        ทั้งท่านและลูกหลานของท่าน
15    ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์
        ผู้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดิน
16    สวรรค์เป็นสวรรค์ของพระยาห์เวห์
        แต่แผ่นดิน พระองค์ประทานแก่มวลมนุษย์
17    ผู้ตายสรรเสริญพระยาห์เวห์ไม่ได้
    ทุกคนที่ลงไปอยู่ในความเงียบก็สรรเสริญพระองค์ไม่ได้ด้วย
18    แต่เราผู้เป็นจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
        บัดนี้และตลอดไป
    อัลเลลูยา