แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 113
พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อผู้ต่ำต้อย

    ชาวยิวเรียก สดด 113-118 ว่า “เพลงฮัลเลล” เพลงสดุดีชุดนี้มีความสำคัญพิเศษ เพราะใช้ในวันฉลองสำคัญสามวันตามปฏิทินของชาวยิว คือสมโภชปัสกา เปนเตก๊อสเต และเทศกาลอยู่เพิง (เทียบ มธ 26:30; มก 14:26) สดด 113 เป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้สูงสุด พระองค์ประทับในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระองค์ทรงสนพระทัยต่อคนยากจนขัดสน และทรงยกเขาขึ้นมาจากความต่ำต้อยน่าสงสารให้มีเกียรติ (เทียบ ลก 1:46-55) พระเจ้าองค์นี้เองทรงให้พระบุตรรับธรรมชาติมนุษย์ ทรงลงมาจากสวรรค์เพื่อยกธรรมชาติมนุษย์ให้พ้นจากความน่าสมเพช และได้รับเกียรติเป็นบุตรของพระเจ้า (เทียบ ฟป 2:6-11; ยก 2:5)1    อัลเลลูยา
    ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระยาห์เวห์เอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์เถิด
        จงสรรเสริญพระนามพระยาห์เวห์
2    ขอพระนามพระยาห์เวห์จงได้รับการถวายพระพร
        บัดนี้และตลอดไป
3    ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก
        ขอพระนามพระยาห์เวห์จงได้รับการสรรเสริญ
4    พระยาห์เวห์ทรงสูงส่งเหนือนานาชาติ
        พระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์สูงสุดเหนือสวรรค์
5    ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
        พระองค์ประทับบนพระบัลลังก์ในที่สูง
6   แต่ทรงน้อมพระองค์ทอดพระเนตรลงมายังสวรรค์และแผ่นดิน
7    ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากฝุ่นดิน
        ทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขยะ
8    เพื่อให้เขานั่งร่วมกับบรรดาเจ้านาย
        กับเจ้านายแห่งประชากรของพระองค์
9    ทรงโปรดให้หญิงที่เป็นหมันได้นั่งอยู่ในบ้าน
        เป็นมารดาที่มีความสุขเพราะมีบุตร
    อัลเลลูยา