แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 112
พระพรที่ผู้ชอบธรรมได้รับ

    เพลงสดุดีบทที่แล้ว เน้นถึงพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทำต่อประชากรของพระองค์ ส่วน สดด 112 นี้กล่าวถึงชีวิตของผู้ที่ตอบสนองพระทัยดีของพระเจ้า โดยเชื่อฟังพระองค์ด้วยความถ่อมตน บุคคลเช่นนี้ได้รับคำสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรให้มีความสุขและความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นคำสอนที่พบได้เสมอในวรรณกรรมประเภท “ปรีชาญาณ” โดยเฉพาะหนังสือสุภาษิต สดด บทนี้สอนเราให้ประพฤติตามแบบฉบับพระทัยดีของพระเจ้าโดยแสดงความใจดีต่อคนยากจน นักบุญเปาโลยกข้อ 9 ของเพลงสดุดีบทนี้มาสนับสนุนการเรียกร้องของท่านต่อคริสตชนชาวโครินธ์ให้มีใจกว้างในการบริจาคทาน เพื่อช่วยเหลือคริสตชนยากจนที่กรุงเยรูซาเล็ม ท่านบอกเขาว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยความยินดี และจะทรงจัดให้เขามีกินมีใช้จนเกินความต้องการด้วย (2 คร 9:6-9) พระเยซูเจ้าก็ยังทรงสอนเช่นเดียวกันด้วยว่า “จงให้และพระเจ้าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทะนานอัดแน่นและล้นเหลือ เพราะท่านตวงให้เขาอย่างไร พระเจ้าก็จะทรงตวงตอบแทนท่านอย่างนั้นด้วย” (ลก 6:38)        1    อัลเลลูยา
อาเลฟ        ผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ย่อมเป็นสุข
เบท        เขาชื่นชอบในบทบัญญัติของพระองค์อย่างยิ่ง
กีเมล    2    เชื้อสายของเขาจะมีอำนาจบนแผ่นดิน
ดาเลท        ลูกหลานของผู้ชอบธรรมจะได้รับพระพร
เฮ    3    ความมั่งคั่งและร่ำรวยจะอยู่ในบ้านของเขา
วาว        ความชอบธรรมของเขาจะคงอยู่ตลอดไป
ซาอิน    4    พระเจ้าทรงส่องแสงในความมืดสำหรับผู้ชอบธรรม
เคท    พระองค์โปรดปราน ทรงเมตตากรุณา และทรงเที่ยงธรรม
เตด    5    ผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อและให้ยืมย่อมอยู่เป็นสุข
โยด        เขาดำเนินกิจการอย่างยุติธรรม
คัฟ    6    เขาจะไม่มีวันสั่นคลอนตลอดไป
ลาเมด        ผู้คนจะระลึกถึงผู้ชอบธรรมอยู่เสมอ
เมม    7    เขาจะไม่หวาดหวั่นต่อข่าวร้าย
นูน        จิตใจของเขามั่นคง เขาวางใจในพระยาห์เวห์
ซาเมค    8    ใจของเขาหนักแน่น ไม่มีความกลัวใดๆ
อายิน        จนกว่าจะได้มองศัตรูอย่างสาแก่ใจ
เป    9    เขาให้แก่คนยากจนอย่างใจกว้าง
ซาเด        ความชอบธรรมของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์
โฆฟ        เขาจะมีอำนาจและมีเกียรติยศ
เรช    10    คนชั่วร้ายจะโกรธมากเมื่อเห็นเช่นนี้
ชิน        จะขบฟันด้วยความขุ่นเคืองและจะเสื่อมโทรม
เตา        ความต้องการของคนชั่วร้ายจะไม่ประสบความสำเร็จ