แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 108
คำอธิษฐานภาวนาของประชากรอิสราเอล

สดด บทนี้รวบรวมและเรียบเรียงมาจากเพลงสดุดีสองบท คือ ข้อ 1-5 จาก สดด 57:7-11 ส่วนข้อ 6-13 จาก สดด 60:5-12 ผู้ประพันธ์เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญและขอบพระคุณ แล้วจึงวอนขอพระพรที่ต้องการ เพลงสดุดีบทนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของคำภาวนาของคริสตชน ที่จะต้องคำนึงถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าก่อนสิ่งใด พระเยซูคริสตเจ้าก็ทรงสอนเช่นเดียวกันเมื่อตรัสว่า "จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้" (มธ 6:33)
บทเพลง เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ใจข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
        ข้าพเจ้าจะขับร้องถวายสดุดีแด่พระองค์
        จิตข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
2    พิณทั้งน้อยใหญ่เอ๋ย จงตื่นเถิด
        ข้าพเจ้าจะได้ปลุกรุ่งอรุณ
3    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ในหมู่ประชากรทั้งหลาย
        ข้าพเจ้าจะถวายสดุดีในหมู่ชนชาติทั้งมวล
4     เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่ถึงท้องฟ้า
        และความสัตย์จริงของพระองค์สูงส่งถึงหมู่เมฆ
5    ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนเหนือฟากฟ้า
        ขอพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วแผ่นดิน
6    ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวา และทรงฟังข้าพเจ้า
        เพื่อผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รอดพ้น
7    พระเจ้าทรงมีพระดำรัสจากสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ว่า
        "เราจะฉลองชัย เราจะแบ่งเมืองเชเคม
        และจะรังวัดหุบเขาสุคคท
8    กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์ก็เป็นของเรา
        เอฟราอิมคือหมวกเกราะคุ้มกันศีรษะของเรา
        ยูดาห์คือคทาจอมทัพของเรา
9    โมอับคืออ่างล้างชำระของเรา
        เราจะโยนรองเท้าของเราไว้บนเอโดม
    เราจะโห่ร้องฉลองชัยเหนือฟิลิสเทีย"
10    ผู้ใดเล่าจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อมปราการ
        ใครเล่าจะนำทางข้าพเจ้าไปถึงเอโดม
11    ข้าแต่พระเจ้า มิใช่พระองค์หรือที่ทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลาย?
        ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้เสด็จไปกับกองทัพของข้าพเจ้าทั้งหลายอีก
12    ขอพระองค์ประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในความทุกข์ร้อน
        ความช่วยเหลือจากมนุษย์ไม่เกิดประโยชน์ใด
13    เดชะพระเจ้า พวกเราจะมีชัยชนะ
        พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา