แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 101
ผู้ปกครองในอุดมการณ์

    สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้น่าจะใช้ในพิธีราชาภิเษก เมื่อพระราชาองค์ใหม่ทรงสาบานว่าจะทรงครองราชย์ด้วยความเที่ยงธรรม จะทรงขจัดคนชั่วร้ายและข้าแผ่นดินที่ไม่ซื่อสัตย์  โลกของเราต้องการผู้ปกครองที่มีความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่ด่างพร้อย มีความมุ่งมั่นจะขจัดคนชั่วร้ายและส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชน เราอาจใช้ สดด บทนี้เพื่ออธิษฐานภาวนาสำหรับผู้มีอำนาจปกครองบ้านเมือง ให้เขาปฏิบัติตามพระแบบฉบับของพระคริสตเจ้าซึ่งทรงเป็นพระราชาที่ดีพร้อมทุกอย่างเพียงพระองค์เดียว
เพลงสดุดี ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าพเจ้าจะขับร้องถึงความรักมั่นคงและความยุติธรรม
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์
2    ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอย่างเฉลียวฉลาดในหนทางที่ไร้ตำหนิ
        เมื่อใดเล่าพระองค์จะเสด็จมาพบข้าพเจ้า?
    ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยใจบริสุทธิ์ภายในบ้านของข้าพเจ้า
3        ข้าพเจ้าจะไม่ยอมมองดูกิจการชั่วร้ายใดๆ
    ข้าพเจ้ารังเกียจผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์
        เขาจะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับข้าพเจ้า
4    ผู้ที่มีใจคดโกงจงอยู่ห่างจากข้าพเจ้า
        ข้าพเจ้าไม่ยอมรู้จักคนชั่วร้าย
5    ผู้ที่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่างลับๆ ข้าพเจ้าจะทำลายเสีย
        ผู้ที่มีตาจองหองและมีใจหยิ่งยโส ข้าพเจ้าทนไม่ได้
6    ดวงตาของข้าพเจ้ามองหาผู้ซื่อสัตย์ในแผ่นดิน
        เพื่อจะได้อยู่กับข้าพเจ้า
    ผู้ที่ดำเนินชีวิตในหนทางไร้ตำหนิ
        จะมารับใช้ข้าพเจ้า
7    ผู้มุ่งจะหลอกลวงผู้อื่นจะไม่อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า
        คนพูดเท็จจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า
8    ทุกๆเช้าข้าพเจ้าจะทำลายคนชั่วร้ายทั้งปวงของแผ่นดิน
        เพื่อกำจัดคนทำชั่วทั้งหลายให้หมดไปจากเมืองของพระยาห์เวห์