แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 100
คำเชิญชวนให้สรรเสริญพระเจ้า

เพลงสดุดีบทนี้แม้จะสั้น แต่แสดงแก่นของความเชื่อที่อิสราเอลมีเกี่ยวกับพระเจ้า คือ พระเจ้าทรงสร้างชาวอิสราเอลและทรงกระทำพันธสัญญากับเขา ทรงเลือกสรรเขาจากนานาชาติมาเป็นของพระองค์ ให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นพิเศษ เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงหวังจะได้รับการนมัสการสรรเสริญ และขอบพระคุณจากเขา  เราคริสตชนอาจขับร้อง สดด บทนี้ด้วยความยินดีมากกว่าชาวอิสราเอล เพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแน่นแฟ้นกว่าชาวอิสราเอลมาก ศีลล้างบาปทำให้เราเข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัวของพระตรีเอกภาพและเป็น "ชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์" (1 ปต 2:9)
เพลงสดุดี เพื่อขอบพระคุณ1    แผ่นดินทั้งมวลเอ๋ย จงโห่ร้องสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด
2    จงรับใช้พระยาห์เวห์ด้วยความยินดี
        จงเข้ามาเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระองค์
        จงโห่ร้องด้วยความปรีดา
3    จงรู้ไว้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
        พระองค์ทรงสร้างเรา เราเป็นของพระองค์
        เป็นประชากรของพระองค์ เป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดู
4    จงเข้าประตูของพระองค์ พลางขับร้องขอบพระคุณ
        จงขอบพระคุณพระองค์ และถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์
5    เพราะพระยาห์เวห์มีพระทัยดี
        ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
        ความซื่อสัตย์ของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย