แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 99
พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงความเที่ยงธรรมและความศักดิ์สิทธิ์

    เพลงสดุดีบทนี้ เป็นบทสุดท้ายในเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์จำนวนหกบท สดด บทนี้เน้นเป็นพิเศษถึงความศํกดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและความจำเป็นที่ต้องมีสมณะเช่นโมเสส อาโรนและซามูเอล เพื่อสอนธรรมบัญญัติและวอนขอแทนประชาชน เป็นไปได้ว่า ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากพิธีกรรมในพระวิหารเช่นเดียวกับที่ประกาศกอิสยาห์ได้รับนิมิต (อสย 6) แต่บรรยากาศของ สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นพิธีรื้อฟื้นพันธสัญญาในเทศกาลอยู่เพิง ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นคำสอนพื้นฐานข้อหนึ่งของพันธสัญญาใหม่ ดังที่ปรากฏในคำขอข้อแรกของบทข้าแต่พระบิดา "พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ" (มธ 6:9) เพื่อเราอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดา เราต้องยอมรับก่อนอื่นใดหมดว่าพระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์  พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" (ยน 6:69) ยังทรงเรียกพระเจ้าว่า "พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์" (ยน 17:11) เราคริสตชนยังได้รับเรียกมาให้เป็น "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ด้วยเช่นกัน (1 ปต 1:15-16)1    พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ ประชากรทั้งหลายจงตัวสั่นพรั่นพรึงเถิด
        พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์เหนือบรรดาเครูบ
            แผ่นดินก็หวั่นไหว
2    พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ในศิโยน
        พระองค์ทรงสูงส่งอยู่เหนือประชาชาติทั้งมวล
3    ประชากรทั้งหลายจงสรรเสริญพระนามของพระองค์ซึ่งยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว
        พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์
4    พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอานุภาพ ทรงรักความยุติธรรม
        ทรงสถาปนาความถูกต้อง
        พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงสร้างความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมในยาโคบ
5    จงยกย่องพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
         จงกราบนมัสการที่วางพระบาทของพระองค์
        พระองค์ทรงความศักดิ์สิทธิ์
6    โมเสสและอาโรนในหมู่สมณะของพระองค์
        ซามูเอลในหมู่ผู้เรียกขานพระนามของพระองค์
        เขาทั้งหลายเรียกหาพระยาห์เวห์ พระองค์ก็ทรงตอบเขา
7    พระองค์ตรัสแก่เขาจากเสาเมฆ
        เขาปฏิบัติตามกฤษฎีกาของพระองค์
        ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่พระองค์ประทานให้
8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์ทรงตอบเขา
        ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานอภัยแก่เขา
        แต่ทรงลงโทษเมื่อเขากระทำบาป
9    จงยกย่องพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา
        จงกราบนมัสการที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
        เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงความศักดิ์สิทธิ์