แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 96
พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์และทรงเป็นผู้พิพากษา

    สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสกลจักรวาลอีกบทหนึ่ง ผู้ประพันธ์เชิญชวนให้มวลมนุษย์สรรเสริญพระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ ว่าทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาพระอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก็จริง แต่พระอาณาจักรนี้ยังไม่สมบูรณ์ พันธสัญญาใหม่ใช้ข้อสุดท้ายของเพลงสดุดีบทนี้ประกาศว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอีก "เพื่อทรงพิพากษาโลกด้วยความยุติธรรม" (กจ 17:31) ในเวลานั้นเท่านั้นพระอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นในเวลานี้เราคริสตชนจึงต้องอธิษฐานภาวนาต่อไปดังที่พระเยซูเจ้าทรงสอนไว้ว่า "พระอาณาจักรจงมาถึง"1    จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระยาห์เวห์เถิด
        จงร้องเพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์จากทั่วแผ่นดิน
2    จงร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ จงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิด
        จงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น
3    จงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานาชาติ
    จงประกาศกิจการน่าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติ
4  พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญอย่างยิ่ง
        ทรงน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเทพเจ้าใดๆ
5    เพราะเทพเจ้าทั้งปวงแห่งประชาชาติทั้งหลายล้วนเป็นความว่างเปล่า
        แต่พระยาห์เวห์ทรงสร้างท้องฟ้า
6    ความสง่างามและความรุ่งเรืองอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์
        พระอานุภาพและความงดงามอยู่ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
7    ครอบครัวประชาชาติทั้งหลาย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด
        จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพของพระองค์
8    จงสรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระยาห์เวห์เถิด
        จงนำของถวายและจงเข้ามาในท้องพระโรงของพระองค์
9    จงกราบนมัสการพระยาห์เวห์เมื่อทรงสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
        มนุษย์ทั่วแผ่นดินจงตัวสั่นเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์เถิด
10    จงกล่าวแก่นานาชาติว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง
        พระองค์ทรงตั้งโลกไว้อย่างมั่นคง จะคลอนแคลนมิได้
        พระองค์จะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรม"
11    สวรรค์จงยินดี แผ่นดินจงเปรมปรีดิ์
        ทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลจงส่งเสียงครึกโครมดังฟ้าคะนองเถิด
12    ทุ่งนาและทุกสิ่งที่อยู่ในทุ่งนาจงร่าเริง
        ต้นไม้ทั้งหลายในป่าจงโห่ร้องด้วยความยินดี
13    เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์กำลังเสด็จมา
        พระองค์เสด็จมาเพื่อทรงพิพากษาแผ่นดิน
    พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม
        และจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความสัตย์จริง