แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 89
คำอธิษฐานภาวนาขอให้พระเจ้าทรงระลึกถึงพระสัญญา

    สดด บทนี้เป็นบทภาวนาเกี่ยวกับกษัตริย์ในรูป "คำอ้อนวอนของประชากร" เมื่อกษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดต้องประสบความพ่ายแพ้ เนื้อเพลงเท้าความถึงพระสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับกษัตริย์ดาวิด (2 ซมอ 7) และแสดงความข้องใจที่ทำไมพระเจ้าจึงดูเหมือนว่าทรงผิดสัญญาเมื่อกษัตริย์ต้องประสบความพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยศ แต่ประชาชนก็ยังไม่หมดหวัง ยังคงอธิษฐานภาวนาต่อไป วอนขอพระเจ้าให้พระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับกษัตริย์ดาวิดสำเร็จเป็นจริง สำหรับเราคริสตชน พระสัญญานี้สำเร็จเป็นจริงโดยสมบูรณ์แล้วในพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น "โอรสของกษัตริย์ดาวิด" เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาที่เหมาะสำหรับพระศาสนจักร โดยเฉพาะพระศาสนจักรในส่วนต่างๆของโลกที่มีคริสตชนกำลังถูกเบียดเบียน คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาโดยมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม เพราะพระคริสตเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วกับเปโตรว่าจะไม่มีอำนาจใดมาชนะพระศาสนจักรของพระองค์ได้ (มธ 16:18)
บทกวีสอนใจ ของเอธาน คนพื้นเมือง1    ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ตลอดไป
        ปากข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยุคทุกสมัย
2    ข้าพเจ้ากล่าวว่า "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์
        พระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในสวรรค์"
3    พระเจ้าตรัสว่า เราทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกสรรไว้
        สาบานกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า
4    "เราจะให้เชื้อสายของท่านมั่นคงอยู่เป็นนิตย์
        จะสร้างบัลลังก์ของท่านให้มั่นคงอยู่ทุกยุคทุกสมัย"
                        (หยุดสักครู่หนี่ง)
5    ข้าแต่พระยาห์เวห์ สวรรค์สรรเสริญปาฏิหาริย์ของพระองค์
        ที่ชุมนุมผู้ศักดิ์สิทธิ์สรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์
6    ผู้ใดในฟากฟ้าจะเปรียบได้กับพระยาห์เวห์
        ผู้ใดในบรรดาทูตสวรรค์เป็นเหมือนพระยาห์เวห์
7    พระเจ้าทรงน่าสะพรึงกลัวในที่ประชุมของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์
        ทรงยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามในหมู่ผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์
8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์?
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงอานุภาพ ความซื่อสัตย์    ห้อมล้อมพระองค์
9    พระองค์ทรงควบคุมความผยองของมหาสมุทร
        ทรงปราบคลื่นใหญ่ที่ปั่นป่วนให้สงบลง
10    ทรงประหารราหับeและทรงเหยียบไว้
        ทรงขับไล่ศัตรูให้กระจายไปด้วยพระกรทรงฤทธิ์ของพระองค์
11    สวรรค์เป็นของพระองค์ และแผ่นดินก็เป็นของพระองค์
        พระองค์ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกให้มั่นคง
12    พระองค์ทรงสร้างทิศเหนือและทิศใต้
        ภูเขาทาบอร์และเฮอร์โมนก็โห่ร้องสรรเสริญพระนามของพระองค์
13    พระกรของพระองค์นั้นเข้มแข็ง
        พระหัตถ์ของพระองค์ก็ทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูขึ้นสูง
14    ความเที่ยงธรรมและพระวินิจฉัยเป็นฐานแห่งพระบัลลังก์
        ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินหน้าพระองค์
15    ประชากรที่รู้จักเฉลิมฉลองพระองค์ย่อมเป็นสุข
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ เขาดำเนินชีวิตในแสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์
16    เขายินดีในพระนามของพระองค์ตลอดวัน
        เขาภูมิใจในความเที่ยงธรรมของพระองค์
17    พระองค์ทรงเป็นเกียรติยศและทรงเป็นพละกำลังของเขา
        พระองค์โปรดปราน เขาจึงมีชัยชนะ
18    ใช่แล้ว พระยาห์เวห์ทรงเป็นโล่กำบังของชาวเรา
        องค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลทรงเป็นกษัตริย์ของชาวเรา
19    ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสในนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์fว่า
        "เราให้ความช่วยเหลือแก่นักรบผู้หนึ่ง
        เราเชิดชูหนุ่มคนหนึ่งขึ้นจากประชากร
20    เราพบดาวิดผู้รับใช้ของเรา
        และเจิมเขาด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของเรา
21    มือของเราจะได้อยู่กับเขาเสมอไป
        และแขนของเราจะเป็นพลังของเขา
22    จะไม่มีศัตรูใดมีชัยชนะเหนือเขา
        คนอธรรมจะไม่ข่มเหงเขา
23    เราจะบดขยี้ศัตรูต่อหน้าเขา
        และจะฟาดฟันผู้ที่เกลียดชังเขา
24    ความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขา
        อาศัยนามของเรา พลังของเขาจะประสบแต่ชัยชนะ
25    เราจะขยายอำนาจของเขาไปจดทะเล
        และให้แม่น้ำเป็นเขตปกครองของเขา"
26    "เขาจะเรียกเราว่า "พระองค์คือพระบิดาของข้าพเจ้า
        ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าและทรงเป็นศิลาที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น"
27    เราจะแต่งตั้งเขาให้เป็นบุตรคนแรกของเรา
        เป็นกษัตริย์สูงสุดบนแผ่นดิน
28    เราจะรักษาความรักมั่นคงของเราไว้สำหรับเขาเสมอ
        พันธสัญญาของเรากับเขาจะตั้งมั่นตลอดไป
29    เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้ตลอดกาล
        บัลลังก์ของเขาจะคงอยู่ตราบเท่าสวรรค์
30    ถ้าบุตรของเขาละทิ้งธรรมบัญญัติของเรา
        และไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเรา
31    หากเขาละเมิดกฎข้อกำหนดของเรา
        และไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา
32    เราจะใช้ไม้เรียวลงโทษการล่วงละเมิดของเขา
        จะใช้แส้ลงทัณฑ์ความผิดของเขา
33    แต่เราจะไม่ถอนgความรักมั่นคงของเราจากเขา
        และจะไม่ทำลายความซื่อสัตย์ของเราเลย"
34    "เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา
        เราจะไม่เปลี่ยนคำพูดที่ออกจากปากของเรา
35    เราอ้างความศักดิ์สิทธิ์ของเราสาบานไว้ครั้งหนึ่งตลอดไป
        เราจะไม่กล่าวเท็จต่อดาวิดอย่างแน่นอน
36    เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไป
        บัลลังก์ของเขาจะคงอยู่ต่อหน้าเราเหมือนดวงอาทิตย์
37    เหมือนดวงจันทร์ที่คงอยู่ตลอดกาล
        เป็นพยานที่ซื่อสัตย์บนฟากฟ้า"
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
38    แต่พระองค์กลับทรงผลักไสไม่ยอมรับ
        และยังกริ้วผู้รับเจิมของพระองค์ด้วยh
39    พระองค์ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ทรงทำไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์
        ทรงทิ้งมงกุฎของเขาให้แปดเปื้อนที่พื้นดิน
40    พระองค์ทรงทำลายกำแพงทั้งหมดของเขา
        และทรงทำให้ป้อมปราการของเขาพังทลายลง
41    ทุกคนที่เดินผ่านทางนั้นก็เข้ามาปล้น
        เขาเป็นเป้าให้เพื่อนบ้านเยาะเย้ย
42    พระองค์ทรงชูมือขวาคู่อริของเขาขึ้น
        ทรงให้ศัตรูทุกคนของเขายินดี
43    พระองค์ทรงบันดาลให้ดาบของเขาทื่อi
        ไม่ทรงพยุงเขาในการรบ
44    พระองค์ทรงถอดความรุ่งเรืองไปจากเขาj
        ทรงคว่ำบัลลังก์ของเขาที่พื้นดิน
45    พระองค์ทรงทำให้เขาตายในวัยเยาว์
        และให้เขารับความอับอายอย่างใหญ่หลวง
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
46    ข้าแต่พระยาห์เวห์ จะทรงซ่อนพระองค์อยู่อีกนานเพียงใด?
       พระพิโรธจะยังคงร้อนระอุเหมือนไฟตลอดไปกระนั้นหรือ?
47    โปรดทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นสั้นนัก
     เหตุใดพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เปราะบางเช่นนั้น?
48    มนุษย์คนใดเล่าจะมีชีวิตอยู่ และไม่พบความตาย?
       ผู้ใดจะช่วยตนให้พ้นจากอำนาจของแดนมรณะได้?
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
49    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงในอดีตของพระองค์อยู่ที่ใด?
        ความซื่อสัตย์ที่ทรงสาบานต่อดาวิดอยู่ที่ไหน?
50    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงการสบประมาทที่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับ
        ข้าพเจ้าเก็บการใส่ร้ายของประชาชาติทั้งหลายไว้ในใจ
51    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของพระองค์เยาะเย้ยผู้รับเจิมของพระองค์
        เขาคอยตามไปเยาะเย้ย ไม่ว่าผู้รับเจิมจะไปทางไหน
52    ขอถวายพรแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป
        อาแมน อาแมนk