แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 87
ภูเขาศิโยน มาตุภูมิแห่งนานาชาติ

สดด บทนี้เป็นหนึ่งใน "เพลงศิโยน" ซึ่งผู้แสวงบุญชาวอิสราเอลจากส่วนต่างๆ ของโลกขับร้องเมื่อเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม  เพลงนี้คงแต่งขึ้นหลังกลับจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวยิวจำนวนไม่น้อยแยกย้ายกัน ไปพำนักอยู่ในดินแดนต่างๆ นอกแผ่นดินปาเลสไตน์ ชาวยิว"โพ้นทะเล"เหล่านี้ยังคงถือว่า "ศิโยน" เป็นเสมือน "มารดา" แท้ที่ให้กำเนิดตน สดด บทนี้ยังอาจสะท้อนความคิด "สากล" ที่พบได้ในหนังสือหลายเล่มของพันธสัญญาเดิม  (คือความคิดที่ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและดูแลสากลโลกรวมทั้งมนุษย์ทุกคน ไม่เพียงแต่ทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเท่านั้น เทียบ อสย 2:1-3)  ในพันธสัญญาใหม่ พระศาสนจักรคือ "ศิโยน" ใหม่ที่คริสตชนจากทั่วโลกจะพบว่าเป็นมารดาและที่พำนักแท้จริงของตน
เพลงสดุดี ของลูกหลานโคราห์ บทเพลง1-2    พระยาห์เวห์ทรงวางรากฐานของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
    พระองค์จึงทรงรักประตูนครศิโยน
        ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆของยาโคบ
3    นครของพระเจ้าเอ๋ย
        จงฟังพระดำรัสของพระองค์ถึงเกียรติยศของเจ้า
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
4    เรานับราหับและบาบิโลน
        อยู่ในบรรดาผู้ที่รู้จักเรา
    จงดูไทระ ฟีลิสเตีย เอธิโอเปียซิ
        คนเหล่านี้ก็เกิดที่นั่นด้วย
5    จะมีการกล่าวถึงศิโยนว่า
        "ทุกๆคนเกิดที่นั่น
        พระผู้สูงสุดทรงตั้งนครนี้ไว้สำหรับพระองค์"
6    พระยาห์เวห์ทรงบันทึกในบัญชีรายชื่อประชากรของพระองค์dว่า
        "คนนี้ก็เกิดที่นั่นด้วย"
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
7    คนทั้งหลายจะเต้นรำและขับร้องว่า
        "เจ้าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเรา"