แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 86
คำอธิษฐานภาวนาในยามทุกข์

เพลงอ้อนวอนบทนี้ เป็นคำภาวนาของชาวอิสราเอลใจศรัทธา อาจเป็นชนเลวีคนหนึ่งซึ่งกล่าวว่าตนเป็นคนยากจนขัดสนและถูกเบียดเบียน แสดงความศรัทธาอันลึกซึ้งต่อพระเจ้าและมั่นใจว่าพระองค์ทรงรักเขาอย่างยิ่ง คำภาวนาที่ขอให้มีใจซื่อตรงและเคารพยำเกรงพระเจ้า น่าจะสะท้อนข้อเรียกร้องว่าชนเลวีที่รับใช้พระเจ้านั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง (เทียบ อพย 32:25-29) สดด บทนี้เป็นบทภาวนาที่คริสตชนอาจใช้ได้ในความหมายตามตัวอักษร เพื่อแสดงความผูกพันที่ตนมีอยู่กับพระเจ้าและในขณะเดียวกันก็ยืนยันความเชื่อมั่น ว่าพระเจ้าทรงความรักอันหาขอบเขตมิได้ต่อตน
คำภาวนา ของกษัตริย์ดาวิด1    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเอียงพระกรรณฟังข้าพเจ้า และทรงตอบด้วยเถิด
        เพราะข้าพเจ้ายากจนและขัดสน
2    โปรดทรงรักษาชีวิตข้าพเจ้าไว้ เพราะข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อพระองค์
        โปรดทรงช่วยผู้รับใช้ที่วางใจในพระองค์ให้รอดพ้นด้วยเถิด
        พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า
3    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงพระเมตตาข้าพเจ้าเถิด
        เพราะข้าพเจ้าร้องหาพระองค์ตลอดวัน
4    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้จิตใจผู้รับใช้ของพระองค์มีความยินดี
        เพราะข้าพเจ้ายกจิตใจขึ้นหาพระองค์
5    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์มีพระทัยดีและประทานอภัย
       ทรงมีความรักมั่นคงล้นเหลือต่อทุกคนที่เรียกขานพระองค์
6    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเอียงพระกรรณฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
        โปรดทรงรับฟังเสียงร้องที่ข้าพเจ้าวอนขอ
7    ในวันที่ข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์
        เพราะพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า
8    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ในบรรดาพระทั้งหลาย ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์
        ไม่มีกิจการใดเทียบได้กับพระราชกิจของพระองค์
9    นานาชาติที่ทรงสร้างจะมากราบไหว้นมัสการพระองค์ พระเจ้าข้า
        และจะถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์
10    เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงกระทำปาฏิหาริย์
        พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงเป็นพระเจ้า
11    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอพระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้วิถีทางของพระองค์
        ข้าพเจ้าจะได้ดำเนินชีวิตในความสัตย์จริงของพระองค์
        โปรดให้จิตใจข้าพเจ้ามุ่งมั่นที่จะยำเกรงพระนามของพระองค์เท่านั้น
12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์สุดจิตสุดใจ
        และจะถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป
13    เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ต่อข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่
        พระองค์ทรงช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นจากขุมลึกแห่งแดนมรณะ
14    ข้าแต่พระเจ้า คนหยิ่งยโสลุกขึ้นต่อสู้กับข้าพเจ้า
        กลุ่มคนชอบความรุนแรงตามล่าชีวิตของข้าพเจ้า
        เขาไม่คำนึงถึงพระองค์เลย
15    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา
        กริ้วช้า ทรงมีความรักมั่นคงและทรงซื่อสัตย์อย่างมากล้น
16    โปรดทรงผินพระพักตร์มาทางข้าพเจ้า และทรงพระกรุณาต่อข้าพเจ้าเถิด
        โปรดประทานพละกำลังแก่ผู้รับใช้ของพระองค์
        โปรดทรงช่วยบุตรผู้รับใช้พระองค์ให้รอดพ้น
17    โปรดประทานเครื่องหมายแสดงพระทัยดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด
    ขอให้ผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าได้เห็นและอับอาย
        เพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือและทรงบรรเทาใจข้าพเจ้า