แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 84
คำอธิษฐานของผู้จาริกแสวงบุญ

สดด บทนี้เป็นหนึ่งในจำนวน "เพลงศิโยน" ที่ชาวอิสราเอล ซึ่งกำลังเดินทางมาร่วมงานฉลองที่กรุงเยรูซาเล็มขับร้องระหว่างทาง เนื้อเพลงแสดงความรักที่ชาวอิสราเอลใจศรัทธาแต่ละคนมีต่อพระวิหารของพระเจ้า และแสดงความปรารถนาอยากจะมาร่วมพิธีที่นั่น เราคริสตชนมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าปรารถนามากกว่าพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม  เพราะพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเพียง "เงา" ของพระวิหารแท้จริง คือองค์พระคริสตเจ้า เท่านั้น   จดหมายถึงชาวฮีบรูกล่าวถึงพระวิหารแท้นี้ว่าเป็น "ภูเขาศิโยนและนครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิต คือนครเยรูซาเล็มในสวรรค์" (เทียบ ฮบ 12:22)
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ตามทำนองเพลง.....ของกาธ   เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์1    ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล
        ที่พำนักของพระองค์ช่างงามน่าอยู่ยิ่งนัก
2    จิตใจข้าพเจ้าโหยหาและปรารถนาอย่างยิ่ง
        ที่จะเข้าไปในท้องพระโรงของพระยาห์เวห์
    ทั้งใจและกายของข้าพเจ้าโห่ร้องด้วยความยินดี
        แด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิต

3    แม้แต่นกกระจอกก็ยังหาบ้านได้
        นกนางแอ่นก็ยังมีรังเพื่อวางลูก
    ใกล้พระแท่นบูชาของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล
        พระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้า
4    ผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสุข
        เขาขับร้องสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลา
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
5    ผู้ที่พบพลังของตนในพระองค์ย่อมเป็นสุข
        เขาเดินทางอย่างมั่นใจขึ้นไปยังภูเขาศิโยน
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
6    เมื่อเขาเดินผ่านหุบเขาแห้งแล้ง
        เขาทำให้ที่นั่นเปลี่ยนเป็นสวนที่มีตาน้ำ
        ฝนต้นฤดูประสาทพระพรอย่างเต็มเปี่ยม
7    เขาเดินทางโดยมีพลังเพิ่มยิ่งขึ้น
        จนกระทั่งมาพบพระเจ้าสูงสุดที่ภูเขาศิโยน
8    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดทรงฟังคำภาวนาของข้าพเจ้า
        ข้าแต่พระเจ้าแห่งยาโคบ โปรดเอียงพระกรรณฟังเถิด
                        (หยุดสักครู่หนึ่ง)
9    ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นโล่กำบังข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทอดพระเนตร
        โปรดทอดพระเนตรใบหน้าผู้รับเจิมของพระองค์
10    หนึ่งวันในท้องพระโรงของพระองค์
        ย่อมดีกว่าหนึ่งพันวันที่อื่น
    ข้าพเจ้าเลือกยืนที่ประตูบ้านของพระเจ้า
        มากกว่าจะอาศัยอยู่ในกระโจมของคนอธรรม
11    เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และทรงเป็นโล่กำบัง
        พระยาห์เวห์ประทานพระพรและเกียรติยศ
    พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธที่จะประทานความดี
        แก่ผู้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรง
12    ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมจักรวาล
        ผู้ที่วางใจในพระองค์ย่อมเป็นสุข