แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 82
พระยาห์เวห์ทรงพิพากษาผู้ปกครองนานาชาติ

สดด บทนี้มีลักษณะเป็นคำเตือนของประกาศกคล้ายกับ สดด 58 ผู้ประพันธ์มองพระเจ้าของคนต่างชาติว่าเป็นเสมือน "เทพเจ้า" ชั้นสองซึ่งพระเจ้าทรงมอบภารกิจให้ดูแลชนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล (เทียบ ฉธบ 32:8-9) บัดนี้พระเจ้าทรงตำหนิบรรดาเทพเจ้าเหล่านี้ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่การให้ความยุติธรรม โดยเฉพาะแก่คนยากจนและคนอ่อนแอ พระเจ้าจึงทรงถอดให้พ้นจากการมีศักดิ์ศรีเป็น "เทพเจ้า" (ซึ่งเป็นอมตะ) กลับมีสภาพเหมือนมนุษย์ที่จำต้องตาย สดด บทนี้เป็นคำตักเตือนที่ดีสำหรับผู้มีอำนาจปกครอง เขาต้องจดจำไว้เสมอว่าอำนาจนี้มาจากพระเจ้าและต้องใช้มันตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ทรงวางไว้ ซึ่งหมายถึงอำนาจทั้งทางบ้านเมืองและในพระศาสนจักร
เพลงสดุดี ของอาสาฟ1    พระเจ้าทรงลุกขึ้นในที่ประชุมของผู้ทรงอำนาจ
        ทรงพิพากษาตัดสินบรรดาผู้ปกครอง
2    "ท่านทั้งหลายจะพิพากษาตัดสินอย่างอยุติธรรม
        และเข้าข้างคนชั่วร้ายไปอีกนานสักเพียงใด?"
3    จงให้ความยุติธรรมแก่ผู้อ่อนแอและลูกกำพร้า
        จงปกป้องคนยากจนและผู้ถูกข่มเหงเถิด
4    จงช่วยผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน
        จงช่วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย
5    คนเหล่านี้ไม่รู้ ไม่ยอมเข้าใจ เขาเดินในความมืด
        รากฐานทั้งหมดของแผ่นดินก็สั่นสะเทือน
6    ข้าพเจ้าเคยคิดว่า "ท่านทั้งหลายเป็นพระ
        ท่านทุกคนเป็นบุตรของพระผู้สูงสุด"
7    แม้กระนั้นท่านก็จะต้องตายเหมือนมนุษย์ทั้งหลาย
        ท่านทุกคนจะต้องล้มลงเหมือนผู้ทรงอำนาจทั้งหลาย
8    ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงลุกขึ้นเถิด ขอพระองค์ทรงพิพากษาตัดสินโลก
        เพราะนานาชาติทั้งมวลล้วนเป็นของพระองค์