แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 80
คำอธิษฐานภาวนาเพื่อการฟื้นฟูชาติอิสราเอล

คำภาวนาอ้อนวอนบทนี้ ดูเหมือนจะถูกจงใจจัดไว้ให้อยู่หลัง สดด 79 ความต่อเนื่องคงจะมาจากความคิดที่ว่าอิสราเอลคือ "ฝูงแกะที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดู" ที่ปลาย สดด 79 และการเรียกพระเจ้าว่า "ผู้เลี้ยงของอิสราเอล" ตอนต้นของ สดด 80 การกล่าวถึงโยเซฟ เอฟราอิมและมนัสเสห์เป็นเหตุผลสำคัญชวนให้คิดว่า สดด บทนี้แต่งขึ้นในอาณาจักรเหนือและเท้าความถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาระหว่างปี 732-721 ก.ค.ศ.เมื่อกองทัพอัสซีเรียมาบุกรุกอาณาจักรอิสราเอล เพลงอ้อนวอนบทนี้ใช้อุปมาที่รู้จักกันดีกล่าวถึง "เถาองุ่น" และ "สวนองุ่น" เพื่อบรรยายถึงความเอาพระทัยใส่ดูแลที่พระยาห์เวห์ทรงมีต่อประชากรของพระองค์ตลอดมา ตั้งแต่เมื่อทรงนำเขาออกมาจากประเทศอียิปต์ เราคริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เป็นบทภาวนาสำหรับพระศาสนจักรซึ่งเป็น "อิสราเอลใหม่" ขอให้พระเยซูเจ้า "ผู้เลี้ยงที่ดี" ทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากศัตรูทั้งภายนอกและภายในซึ่งมีอยู่เสมอ
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง "ดอกลิลี่เป็นพยาน" เพลงสดุดี ของอาสาฟ1    ข้าแต่ผู้เลี้ยงแห่งอิสราเอล โปรดทรงฟังเถิด
        พระองค์ทรงนำโยเซฟไปประดุจฝูงแกะ
        พระองค์ประทับบนบัลลังก์เหนือเหล่าเครูบ โปรดทอรัศมี
2    ลงมาเหนือเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์
        โปรดทรงปลุกพระอานุภาพ เสด็จมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น
3    ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด
        โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส
        แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น

4    ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล อีกนานเพียงใด
        พระองค์จะทรงคลายพระพิโรธต่อประชากรที่อ้อนวอนพระองค์?
5    พระองค์ทรงให้เขากินน้ำตาต่างอาหาร
        และดื่มน้ำตามากมายต่างน้ำ
6    พระองค์ทรงปล่อยให้เพื่อนบ้านก่อการวิวาทกับข้าพเจ้าทั้งหลาย
        และให้บรรดาศัตรูเยาะเย้ย
7    ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด
        โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส
        แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น
8    พระองค์ทรงถอนเถาองุ่นออกจากอียิปต์
        ทรงขับไล่นานาชาติออกไปเพื่อจะปลูกเถาองุ่นนั้น
9    ทรงแผ้วถางเตรียมพื้นที่ให้
        เถาองุ่นนั้นก็หยั่งรากลึก แผ่ขยายเต็มแผ่นดิน
10    ร่มเงาขององุ่นเถานี้ปกคลุมภูเขาหลายลูก
        กิ่งก้านก็แผ่ออกไปปกคลุมต้นสนสีดาร์สูงส่ง
11    แขนงของมันแผ่ขยายออกไปจนถึงทะเล
        และหน่อก็ไปไกลถึงแม่น้ำยูเฟรติส
12    เหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำลายรั้วที่กั้นลงเสีย
        จนผู้ที่ผ่านไปมาเด็ดผลองุ่นได้โดยง่าย?
13    หมูป่าจากพงไพรมาทำลายเถาองุ่นนั้น
        สัตว์ป่าก็มากินเป็นอาหาร
14    ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดเสด็จกลับมา
        โปรดทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์และทรงพิจารณาเถิด
        โปรดเสด็จมาเยี่ยมองุ่นเถานี้
15    โปรดทรงคุ้มครองเถาองุ่นที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ปลูกไว้
        โปรดทรงพิทักษ์บุตรที่ทรงทำนุบำรุงให้เข้มแข็งสำหรับพระองค์f
16    ขอให้ผู้ที่ตัดและเผาเถาองุ่นนี้จงพินาศ
        เฉพาะพระพักตร์อันน่าสะพรึงกลัวของพระองค์
17    ขอพระหัตถ์ปกป้องพระราชาซึ่งอยู่เบื้องขวาของพระองค์
        โปรดทรงพิทักษ์บุตรแห่งมนุษย์ที่ทรงทำนุบำรุงให้เข้มแข็งสำหรับพระองค์h
18    ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่มีวันละทิ้งพระองค์อีก
        โปรดประทานชีวิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
        และข้าพเจ้าทั้งหลายจะเรียกขานพระนามของพระองค์
19    ข้าแต่พระเจ้าจอมจักรวาล โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกลับคืนสู่สภาพเดิมเถิด
        โปรดสำแดงพระพักตร์สุกใส
        แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รอดพ้น