แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 79
คำคร่ำครวญของชนทั้งชาติ

สดด บทนี้เป็นคำอ้อนวอนของชุมชนชาวอิสราเอลในยามลำบาก สภาพแวดล้อมที่ทำให้ประพันธ์บทเพลงนี้น่าจะเป็นการที่กองทัพบาบิโลนทำลายกรุงเยรูซาเล็มและการเป็นเชลยในปี 587 ก.ค.ศ. สดด บทนี้ยังเหมาะที่จะใช้ในโอกาสอื่นอีกอย่างน้อย 2 โอกาส คือเมื่อกษัตริย์อันทิโอคัส เอปีฟาเนสล่วงละเมิดพระวิหารในปี 167 ก.ค.ศ. และเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกชาวโรมันทำลายพร้อมกับพระวิหารในปี ค.ศ. 70 ผู้ประพันธ์ดูเหมือนจะกล่าวว่าการลงโทษจากพระเจ้าเช่นนี้มีสาเหตุมาจากบาปไม่ใช่ของประชาชนร่วมสมัยกับตน แต่จากบาปของบรรพบุรุษในอดีต ถ้าอยากจะรู้สาเหตุของความสับสนวุ่นวายทางศีลธรรม และสังคมในโลกปัจจุบัน ก่อนอื่นหมด เราคริสตชนควรจะมองดูความประพฤติของตน และพยายามแก้ไข
เพลงสดุดี ของอาสาฟ1    ข้าแต่พระเจ้า นานาชาติเข้ามารุกรานมรดกของพระองค์
        เขาทำให้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นมลทิน
        ทำให้กรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นซากปรักหักพัง
2    เขาทั้งหลายทิ้งศพบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นอาหารของนกในอากาศ
    ทิ้งร่างของผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่า
3    เขาทำให้เลือดไหลดังสายน้ำรอบกรุงเยรูซาเล็ม
        ไม่มีผู้ใดฝังศพ
4    ข้าพเจ้าทั้งหลายกลายเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของเพื่อนบ้าน
        กลายเป็นเป้าแห่งการหัวเราะเยาะและเย้ยหยันของผู้คนโดยรอบ      
5   ข้าแต่พระยาห์เวห์  พระองค์ยังจะทรงพิโรธอยู่อีกนานเพียงใด?
        เป็นนิจกาลหรือ พระเจ้าข้า?
        การที่พระองค์ไม่ทรงยอมให้มีคู่แข่งยังจะคงคุกรุ่นดังไฟกระนั้นหรือ?
6    ขอพระองค์ทรงเทพระพิโรธลงเหนือนานาชาติที่ไม่ยอมรู้จักพระองค์
        และเหนืออาณาจักรทั้งหลายที่ไม่เรียกขานพระนามของพระองค์เถิด
7    เพราะชาติเหล่านั้นกลืนกินยาโคบไปแล้ว
        ทำลายที่พำนักของเขาจนหมดสิ้น
8    ขอพระองค์อย่าทรงระลึกถึงความผิดของบรรพบุรุษแล้วลงโทษข้าพเจ้าทั้งหลาย
        โปรดเสด็จมาพบข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยความเมตตาสงสารโดยเร็วเถิด
        เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายขัดสนอย่างยิ่ง
9    ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น
        โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด
        เพราะเห็นแก่พระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระนามของพระองค์
    โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น
        และทรงอภัยบาปของข้าพเจ้าทั้งหลาย
        เดชะพระนามของพระองค์
10    เหตุไฉนนานาชาติจึงถามว่า "พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ใด?"
        โปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติต่อหน้าข้าพเจ้าทั้งหลาย
        ว่าพระองค์ทรงแก้แค้นแทนโลหิตของผู้รับใช้พระองค์
11    ขอให้เสียงคร่ำครวญของผู้ถูกจับเป็นเชลยขึ้นไปถึงพระองค์
        โปรดทรงช่วยผู้ถูกตัดสินประหารชีวิตให้รอดพ้น
        เดชะพระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
12    ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพื่อนบ้านของข้าพเจ้าทั้งหลายดูหมิ่นพระองค์เพียงใด
        โปรดทรงตอบสนองเขาให้ถูกสบประมาทเป็นเจ็ดเท่าเถิด
13    ส่วนข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์ และเป็นฝูงแกะที่ทรงเลี้ยงดู
        จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดไป
        จะประกาศสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกยุคทุกสมัย