แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 77
ระลึกถึงอดีตแห่งอิสราเอล

แม้ว่า สดด บทนี้ดูเหมือนจะเป็นคำภาวนาของปัจเจกชน แต่อันที่จริงเป็นคำอ้อนวอนของชาติ นำโดยกษัตริย์หรือผู้นำชุมชน ในภาคแรกผู้นำกล่าวถึงความทุกข์ยากของชาติเหมือนกับว่าเป็นความทุกข์ยากของตน และดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงลืมเขาเสียแล้ว แต่ในภาคที่สองผู้นำระลึกถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในอดีต ได้แก่การเนรมิตสร้างและการช่วยให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เมื่อเราคริสตชนระลึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นรากฐานของความเชื่อ ได้แก่พระชนมชีพ การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เหตุการณ์เหล่านี้จะต้องเป็นบ่อเกิดแห่งความเข้มแข็ง และเป็นพลังในยามที่เรารู้สึกสงสัยและท้อแท้ เมื่อพระเจ้าดูเหมือนว่าจะไม่ทรงรักและคอยดูแลเราอีกต่อไป
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองของเจดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ1    ข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้าและร้องขอความช่วยเหลือ
        ข้าพเจ้าร้องหาพระเจ้าให้ทรงฟังข้าพเจ้า
2    ยามข้าพเจ้าเป็นทุกข์ ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
        ข้าพเจ้าชูมือขึ้นทั้งคืนอย่างไม่รู้เหนื่อยล้า
        จิตใจข้าพเจ้าไม่ยอมรับการปลอบโยน
3    ข้าพเจ้าถอนใจเมื่อระลึกถึงพระเจ้า
        จิตข้าพเจ้าอ่อนระโหยยามคำนึงถึงพระองค์
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
4    พระองค์ทรงรั้งข้าพเจ้าไว้มิให้ปิดเปลือกตา
        ข้าพเจ้าวุ่นวายใจจนพูดไม่ออก
5    ข้าพเจ้าคิดย้อนถึงวันในอดีต
        ระลึกถึงปีที่ผ่านมานานแล้ว
6    ตลอดคืน ข้าพเจ้าครุ่นคำนึงอยู่ในใจ
        ขณะใช้ความคิดตรึกตรอง จิตข้าพเจ้าก็ถามว่า
7   "องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าตลอดไปหรือ?
       พระองค์จะไม่มีวันทรงแสดงความโปรดปรานอีกเลยหรือ?
8    ความรักมั่นคงของพระองค์สูญหายตลอดไปหรือ?
        พระสัญญาของพระองค์ไม่คงอยู่สำหรับยุคต่อๆไปหรือ?
9    พระเจ้าทรงลืมที่จะแสดงพระเมตตากระนั้นหรือ?
        ทรงพระพิโรธจนหมดความสงสารหรือ?"
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
10    แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า "สิ่งที่ทรมานใจข้าพเจ้า
        ก็คือพระหัตถ์ขวาของพระผู้สูงสุดไม่สำแดงพระอานุภาพเหมือนเดิมเสียแล้ว
11     ข้าพเจ้าจะระลึกถึงกิจการยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพระยาห์เวห์
      ใช่แล้ว ข้าพเจ้าจะระลึกถึงการอัศจรรย์ที่ทรงกระทำในอดีต
12    ข้าพเจ้าจะไตร่ตรองทุกสิ่งที่ทรงกระทำ
        และครุ่นคิดถึงกิจการยิ่งใหญ่ทั้งปวงของพระองค์
13    ข้าแต่พระเจ้า ทางของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์
        เทพเจ้าใดเล่าจะยิ่งใหญ่เทียบเท่าพระองค์"
14    พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์
        พระองค์ทรงสำแดงพระอานุภาพให้เป็นที่รู้จักในบรรดาประชาชาติ
15    ทรงใช้พระอานุภาพไถ่ประชากรของพระองค์
        คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
16    เมื่อน่านน้ำเห็นพระองค์ พระเจ้าข้า
        เมื่อน่านน้ำเห็นพระองค์ ก็กลัวจนตัวสั่น
        ห้วงน้ำลึกสั่นสะท้านด้วยความกลัว
17    หมู่เมฆเทน้ำลงมาดังโตรกธาร
        ฟากฟ้าก็คะนองครืนครั่น
        ฟ้าแลบแปลบปลาบเหมือนลูกธนู
18    เสียงฟ้าร้องของพระองค์ดังกึกก้องในลมพายุ
        สายฟ้าแลบของพระองค์ส่องโลกให้สว่างไสว
        แผ่นดินหวั่นไหวและสั่นสะเทือน
19    พระองค์ทรงพระดำเนินผ่านทะเล
        ทางของพระองค์อยู่เหนือมหาสมุทร
        ไม่มีผู้ใดพบรอยพระบาทของพระองค์
20    พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ดุจทรงนำฝูงแกะ
        ทรงให้โมเสสและอาโรนเป็นผู้นำแทนพระองค์