แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 75
พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ทุกคน

เป็นการยากสักหน่อยที่จะกำหนดว่า สดด บทนี้อยู่ในประเภทใด ดูเหมือนว่า สดด บทนี้แต่เดิมใช้ในพิธีกรรมซึ่งมีหลายคนร่วมพิธี ข้อแรกและข้อสุดท้ายชวนให้คิดว่าบทภาวนานี้เป็นเพลงขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากชัยชนะในสงคราม มีการกล่าวถึงพระดำรัสของพระเจ้า ซึ่งสมณะหรือประกาศกคนหนึ่งอาจเป็นผู้กล่าวเตือนคนอธรรมให้ระวังว่าจะถูกพระเจ้าตัดสินลงโทษ ในที่สุดบุคคลหนึ่ง อาจเป็นกษัตริย์หรือสมณะ จะกล่าวสรรเสริญและแสดงความเชื่อเป็นการจบพิธีกรรมขอบพระคุณนี้
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง ตามทำนองเพลง “อย่าทำลาย" เพลงสดุดีของอาสาฟ บทเพลง1    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์
        ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบพระคุณ
    และเรียกขานพระนามของพระองค์
        บอกเล่าถึงกิจการมหัศจรรย์ของพระองค์
2    พระเจ้าตรัสว่า "เมื่อถึงเวลาที่เรากำหนด
        เราจะมาพิพากษาด้วยความยุติธรรม
3    แม้แผ่นดินและผู้อาศัยทุกคนจะสั่นสะเทือน
        เราจะยึดเสาหลักของแผ่นดินไว้ให้มั่นคง"
                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)
4    "เรากล่าวแก่ผู้หยิ่งยโสว่า "อย่าพูดจาโอ้อวด"
        กล่าวแก่คนชั่วร้ายว่า "อย่ายกหางตนเอง"
5    อย่ายกตนขึ้นให้สูง
        อย่าพูดจาโอหัง"
6    ถูกแล้ว ความยิ่งใหญ่ไม่มาจากตะวันออกหรือตะวันตก
        ไม่มาจากถิ่นทุรกันดาร
7    แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา
        ทรงกดคนหนึ่งลง ทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น
8    พระยาห์เวห์ทรงถือถ้วยใบหนึ่ง
        มีเหล้าองุ่นผสมยาบรรจุอยู่เต็ม
    พระองค์ทรงเทเหล้าองุ่นให้เขาดื่มจนถึงตะกอนที่ก้นถ้วย
        คนชั่วร้ายทั้งหลายบนแผ่นดินจะต้องดื่มเหล้านี้
9    ส่วนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะป่าวประกาศตลอดไป
        จะถวายสดุดีแด่พระเจ้าแห่งยาโคบ
10    พระเจ้าตรัสว่า "เราจะหักพลังของคนชั่วร้าย
        และจะเสริมพลังของผู้ชอบธรรม"