แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 72
กษัตริย์ที่พระเจ้าทรงสัญญา

สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้เป็นคำภาวนาสำหรับกษัตริย์แห่งราชวงศ์ดาวิด ขอให้รัชสมัยของพระองค์นำความยุติธรรม สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาให้บ้านเมือง พระพรจากพระเจ้าเท่านั้นจะบันดาลให้พระราชาจะทรงเป็นเช่นนี้ได้ เพลงสดุดีจึงเริ่มด้วยคำภาวนา ขอให้พระเจ้าประทานพระพรนี้ให้แก่พระราชา เป็นความจริงว่าในประวัติศาสตร์อาณาจักรยูดาห์ไม่เคยมีกษัตริย์ที่มีคุณสมบัติเช่นนี้เลย แต่ประชาชนก็ยังมีความหวังอยู่เสมอและวอนขอพระพรนี้จากพระเจ้าทุกครั้งที่มีพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์องค์ใหม่ แม้ในสมัยหลังจากการเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เมื่อราชวงศ์ดาวิดไม่มีอำนาจทางการเมืองอีกแล้ว ความหวังถึงกษัตริย์ในอุดมการณ์เช่นนี้ยังคงอยู่ เพลงสดุดีบทนี้จึงกลายเป็นเพลงสดุดีที่กล่าวถึง "พระเมสสิยาห์" ผู้รับเจิมในอุดมการณ์ของพระยาห์เวห์ที่จะมากอบกู้ประชากรของพระองค์  ในฐานะคริสตชนเราแสดงความเชื่อของเราต่อพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ ว่าพระองค์คือกษัตริย์ในอุดมการณ์นี้ที่ชาวอิสราเอลกำลังรอคอย การที่โหราจารย์จากทิศตะวันออกมานมัสการ และถวายบรรณาการแด่พระกุมารที่เมืองเบธเลเฮ็ม (มธ 2:1-12) ชวนเราให้คิดถึงกษัตริย์ต่างชาติที่จะเสด็จมาถวายบรรณาการแด่กษัตริย์จากราชวงศ์ดาวิดพระองค์นี้ซึ่งจะต้องเสด็จมา (ข้อ 10)
ของกษัตริย์ซาโลมอน1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานวิจารณญาณของพระองค์แด่พระราชา
        และประทานความเที่ยงธรรมของพระองค์แก่พระโอรสของพระราชาด้วย
2    ขอพระราชาทรงปกครองประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม
        และทรงดูแลคนยากจนของพระองค์ด้วยวิจารณญาณ
3    ขอให้ภูเขานำความรุ่งเรืองมาสู่ประชากร
        และเนินเขานำความชอบธรรมมาให้
4    ขอพระราชาทรงปกป้องสิทธิของคนยากจนในหมู่ประชากร
        ทรงช่วยลูกหลานของผู้ขัดสนให้รอดชีวิต
        และทรงบดขยี้ผู้ที่เบียดเบียนเขา
5    ขอพระราชาทรงปกครองตลอดไป
        ตราบเท่าที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ยังคงอยู่
6    ขอพระองค์เสด็จลงมาเหมือนฝนตกบนทุ่งหญ้า
        เหมือนสายฝนทำให้แผ่นดินชุ่มชื้น
7    ในรัชสมัยของพระราชา ขอให้ความชอบธรรมeเจริญงอกงาม
        และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งตราบสิ้นแสงจันทร์
8    ขอให้พระอาณาจักรแผ่ขยายจากทะเลจดทะเล
        จากแม่น้ำจนสุดปลายแผ่นดิน
9    ขอให้ผู้อาศัยในถิ่นทุรกันดารก้มกราบเฉพาะพระพักตร์
        และบรรดาศัตรูต้องเลียผงคลี
10    ขอบรรดากษัตริย์แห่งทาร์ซิสและหมู่เกาะทั้งหลายนำบรรณาการมาถวาย
        กษัตริย์แห่งเชบาและซาบานำของกำนัลมาถวายด้วย
11    ขอกษัตริย์ทั้งหลายกราบถวายบังคมพระราชา
        และนานาชาติรับใช้พระองค์
12    ขอพระราชาทรงปลดปล่อยผู้ขัดสนที่ร้องหาพระองค์
        และทรงช่วยคนยากจนที่ไม่มีผู้ช่วยให้รอดพ้น
13    ขอทรงสงสารผู้อ่อนแอและผู้ขัดสน
        ทรงช่วยผู้ขาดแคลนให้รอดจากความตาย
14    ขอทรงกอบกู้ชีวิตของเขาให้พ้นจากการกดขี่และความรุนแรง
        ขอให้โลหิตของคนเหล่านี้มีค่ายิ่งนักในสายพระเนตรของพระองค์
15    ขอทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงได้รับทองคำจากเชบา
        ขอให้มีการอธิษฐานภาวนาอุทิศแด่พระองค์อย่างต่อเนื่อง
        ขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพรทุกๆวัน
16    ขอให้ข้าวสาลีอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดิน
        แกว่งไกวรวงเป็นระลอกอยู่บนยอดเขา
    เกิดผลมากเหมือนเลบานอน
        เก็บเกี่ยวได้มากเหมือนหญ้าในท้องทุ่ง
17    ขอพระนามของพระราชาคงอยู่ตลอดไป
        ขอพระนามของพระองค์คงอยู่ตราบสิ้นแสงตะวัน
    ขอให้ชนทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ได้รับพรเดชะพระองค์
        และนานาชาติประกาศว่าพระราชาทรงเกษมสุข
18    ขอถวายพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล
        พระองค์เพียงพระองค์เดียวทรงกระทำอัศจรรย์
19    ขอพระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์จงได้รับการถวายพระพรตลอดนิรันดร
        ขอให้ทั่วแผ่นดินเปี่ยมด้วยพระสิริรุ่งโรจน์
            อาแมน  อาแมน
20    จบคำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์ดาวิด บุตรของเจสซี