แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพลงสดุดีที่ 70
คำวอนขอในยามทุกข์ร้อน

เพลงอ้อนวอนสั้นๆบทนี้เป็นเพลงสดุดีที่สมบูรณ์ในตัวเอง มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ สดด 40:13-17 บทภาวนาทางการของพระศาสนจักรในการทำวัตรแต่ละครั้งจะเริ่มด้วยข้อแรกของ สดด บทนี้ "ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้า โปรดเถิด พระเจ้าข้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้า" การเริ่มบทภาวนาประจำวันของเราด้วยข้อความนี้เป็นการแสดงความถ่อมตน ยอมรับว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าอยู่เสมอ การภาวนาของเราจะเป็นการภาวนาแท้จริงได้ก็เมื่อเรามีท่าทีเช่นนี้
สำหรับหัวหน้านักขับร้อง  ของกษัตริย์ดาวิด  เพื่อการระลึกถึง1    ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยชีวิตของข้าพเจ้า
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จมาช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยเร็วเถิด
2    ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตของข้าพเจ้า
        จงได้รับความอับอายเถิด
    ผู้ที่ยินดีในความพินาศของข้าพเจ้า
        จงถอยหนีไปอย่างอัปยศเถิด
3    ผู้ที่กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "สาแก่ใจ"
        จงกลับไปด้วยความอับอายเถิด
4    แต่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์จงยินดีและชื่นชมในพระองค์
        ผู้ที่รักพระองค์ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น
        จงพูดเสมอว่า "พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่"
5    ข้าพเจ้ายากจนและขัดสน
        ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงรีบมาช่วยข้าพเจ้าเถิด
    พระองค์ทรงช่วยเหลือและประทานความรอดพ้นแก่ข้าพเจ้า
        ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขออย่าทรงรอช้าอยู่เลย